TÚ SR uložil O2 pokuty za porušenie zákona

20.04.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) uložil spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (O2) pokutu vo výške 1 mil. Sk. Dôvod uloženej pokuty je, že O2 nezverejnila včas tarifu (cenník). TÚ SR zároveň uložil ďalšie tri pokuty v úhrnnej výške 90 tis. Sk za menej závažné porušenia zákona. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. O2 má zákonnú možnosť podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia opravný prostriedok – rozklad.

TÚ SR pri určovaní výšky pokuty okrem iného prihliadol na to, že záujemcovia o využívanie služieb O2 nemali k dispozícii včas aktuálne a transparentné informácie o tarife, čím boli porušené ich práva a O2 zároveň získala dočasnú konkurenčnú výhodu oproti ostatným poskytovateľom služieb.

TÚ SR rozhodnutím z 11. apríla 2007 uložil O2 štyri pokuty v súhrnnej výške 1 090 000,- Sk. Prvú pokutu vo výške 1 mil. Sk uložil za to, že nezverejnila včas tarifu za služby, ktoré poskytovala od 2.2. 2007. Ďalšie tri pokuty v súhrnnej výške 90 tis. uložil za to, že: a) nevydala a nezverejnila osobitne všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby prístup k internetu, b) nezverejnila osobitne tarifu pre službu prístup k internetu, c) nezverejnila osobitne tarifu pre službu prenos dát. Rozhodnutiu predchádzala kontrola, ktorú TÚ SR vykonal z vlastného podnetu.

Súvisiaca správa

V Bratislave 20. apríla 2007.