TÚ SR uložil pokuty ďalším dvom vodičom za používanie rušičiek

13.01.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) uložil ďalším dvom slovenským vodičom nákladných motorových vozidiel pokutu vo výške 500 eur za prevádzkovanie rušičky GPS. Tieto rušičky boli, na rozdiel od minulých prípadov, použité na nespoplatnených úsekoch ciest. TÚ SR počas kontroly neskúma dôvod použitia rušičiek, ale pri ukladaní pokuty prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. Rozhodnutia o uložení pokuty sú právoplatné. Kontroly naďalej pokračujú.
     TÚ SR vykonáva kontroly tak, aby jeho činnosť bola dobre viditeľná a pôsobila aj preventívne. Napriek medializovaným upozorneniam a viditeľným kontrolám sa nájdu vodiči, ktorí takéto nepovolené zariadenia naďalej používajú.
     TÚ SR v nadväznosti na správu, ktorou v závere marca upozornil na to, že uvádzanie akýchkoľvek rušičiek na trh, ich distribúcia, predaj a prevádzka sú v členských štátoch Európskej únie (EÚ) zakázané, začal od júna 2010 vykonávať kontroly.
     Uvádzanie rušičiek GSM, GPS signálov, ako aj rušičiek iných signálov na trh, ich distribúcia, predaj a prevádzka sú v členských štátoch EÚ zakázané. Tieto zariadenia vzhľadom na ich princíp činnosti nespĺňajú požiadavky R&TTE smernice – smernica 1999/5/EC, ktorá je na území Slovenskej republiky implementovaná v podobe nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.