TÚ SR uložil spoločnosti UPC prvú pokutu

02.05.2001, Tlačová správa
Dňa 24. apríla 2001 vydal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky rozhodnutie, ktorým ukladá spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Továrenská 11, 812 61 Bratislava pokutu v sume 50 000,- Sk za porušenie cenovej disciplíny podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, tým že neposkytla informácie (nepredložila kalkulácie k cenníkom), ktoré si vyžiadal TÚ SR pre potreby cenovej kontroly tak, ako to ukladá § 14 ods. 1 v nadväznosti na § 13 toho istého zákona. Kalkulácie k cenníkom spoločnosť UPC nepredložila ani do 26.2. 2001, preto TÚ SR začal správne konanie vo veci porušenia cenovej disciplíny podľa zákona o cenách.

Podľa § 18 ods. 4 zákona o cenách je možné uložiť pokutu až do výšky 1 milióna korún. Vzhľadom na to, že správneho deliktu sa dopustil subjekt s významným vplyvom na relevantnom trhu úrad považuje sumu 50 000,- Sk za primeranú.

Spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o. je povinná pokutu uhradiť najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Kontrola v spoločnosti UPC pokračuje.

Okrem spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o. úrad začal v dobe od 1. januára do 30. apríla 2001 celkom 207 správnych konaní voči prevádzkovateľom káblových distribučných systémov pre televízne, zvukové a interaktívne signály na Slovensku. Uvedené správne konania úrad vedie vo veci porušenia zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v platnom znení. TÚ SR k 30. aprílu rozhodol v 162 prípadoch a uložil pokuty v celkovej výške 153 720,- Sk.

V Bratislave 2. mája 2001.