TÚ SR uložil ST a GTS povinnosť prepojiť sa podľa ním určených podmienok

20.07.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 19.7. 2004 ukladá spoločnosti Slovak Telecom, a.s. (ST) a spoločnosti GTS Slovakia s.r.o. (GTS) povinnosť uzavrieť zmluvu o prepojení, ktorá spĺňa podrobné technické a prevádzkové podmienky prepojenia a metodiku výpočtu ceny určené rozhodnutím úradu zo dňa 18.06. 2004, a to v lehote 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Účastníci konania majú právo podať opravný prostriedok – rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu. TÚ SR vedie v rovnakej veci ďalšie konania, ktorých účastníkmi sú spoločnosti Dial Telecom, a.s., eTel Slovensko s.r.o. a ST.

Dňa 22.03. 2004 bolo na úrad doručené podanie spol. GTS, ktoré sa obsahom dotýkalo riešenia sporu prepojenia podľa zákona o elektronických komunikáciách. TÚ SR podanie GTS posúdil ako návrh na začatie konania.

Prekážkou uskutočniteľnosti prepojenia, ako to vyplýva z návrhu na začatie konania, sú také podmienky zmluvy o prepojení, kladené zo strany spol. ST, ktoré obmedzujú súťaž na relevantnom trhu, ktoré poškodzujú iné podniky a ich obsah by mohol byť v rozpore s ustanoveniami zákona. Úrad v rámci konania o určení podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny alebo podielu na výnosoch za prepojenie zistil v navrhovanej zmluve o prepojení určité nedostatky, ktoré mohli byť prekážkou uskutočniteľnosti prepojenia a tieto nedostatky svojim rozhodnutím zo dňa 18.06.2004 odstránil. Keďže neexistuje iný dôvod, ktorý by bol prekážkou toho, aby podnik poskytujúci verejnú sieť, čiže spol. ST, na základe zmluvy prepojil svoju sieť so sieťou žiadajúceho podniku, v tomto prípade so sieťou spol. GTS, úrad uložil podnikom uzavrieť zmluvu o prepojení podľa § 28 zákona.

Podľa § 75 ods. 1 zákona: „Všetky spory medzi podnikmi s ohľadom na povinnosti uložené podľa tohoto zákona rozhoduje úrad. Ak medzi podnikmi nedôjde v lehote šiestich týždňov od doručenia žiadosti k uzavretiu zmluvy podľa § 21, 28 a § 70, každá zo zúčastnených strán je oprávnená podať úradu návrh na rozhodnutie. Úrad v rozhodnutí uloží podnikom povinnosť uzavrieť zmluvu alebo žiadosť zamietne.“

V Bratislave 20. júla 2004.