TÚ SR uložil ST pokutu 140 tis. eur za výpadok linky 112

19.05.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 9.5.2011 uložil pokutu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) vo výške 140 tisíc eur za porušenie zákona o elektronických komunikáciách. ST porušila zákon tým, že dňa 17.1.2011 v popoludňajších hodinách v rozsahu regiónu Žilinského kraja nezabezpečila všetkým užívateľom verejnej telefónnej siete nepretržitý prístup na všetky čísla tiesňového volania vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112“. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, ST má právo podať opravný prostriedok – rozklad. Prípadné porušenia iných zákonov, ktoré spôsobili výpadok alebo mohli nastať v dôsledku výpadku tiesňových liniek, vyšetrujú príslušné orgány.
     TÚ SR pri určení výšky pokuty prihliadol najmä na tieto závažné skutočnosti a dôsledky, na základe ktorých sa rozhodol uložiť pokutu v hornej polovici možnej sadzby: skutok priamo súvisel s obmedzením dostupnosti pomoci pri prípadnom ohrození života, zdravia, bezpečnosti a majetku občanov, skutok sa rozsahom potenciálne dotkol veľkého počtu obyvateľov Žilinského kraja, trvanie skutku bolo rádovo hodiny, navyše sa skutok stal v exponovanú dobu na ľudské činnosti, skutok spôsobil všeobecné ohrozenie obyvateľov Žilinského kraja z dôvodu nemožnosti dovolať sa zdravotnej pomoci, Polícia vec hodnotí ako všeobecné ohrozenie a začala trestné stíhanie... TÚ SR primerane zohľadnil aj poľahčujúce okolnosti napr. neúmyselnosť konania, výluku zodpovednosti ST za nezálohovanie telekomunikačných systémov integrovaného záchranného systému...
     TÚ SR z verejne dostupných zdrojov zaznamenal, že v pondelok 17.1.2011 v poobedných hodinách nastal výpadok poskytovania elektronických komunikačných služieb v sieti spoločnosti ST. Dôsledkom bola nefunkčnosť prístupu k číslam tiesňových volaní, a tým aj znefunkčnenie integrovaného záchranného systému v regióne Žilinského kraja. V utorok 18.1.2011 TÚ SR z vlastného podnetu začal zbierať informácie, vyšetrovať tento prípad a následne listom z 19.1.2011 oznámil ST, že s ňou začína správne konanie z dôvodu prerušenia poskytovania nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní. TÚ SR si počas správneho konania zaobstaral potrebné dôkazy od ST, od Koordinačného strediska integrovaného záchranného systému v Žiline, od Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline, od Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, od Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby a vykonal ohliadku telekomunikačnej ústredne v Žiline.
     Skutok, ktorý je predmetom tohto konania TÚ SR spoľahlivo zistil a objasnil, všetky potrebné dôkazy vykonal a objektívne vyhodnotil. Účastník konania nevzniesol žiadne námietky na procesné konanie TÚ SR, poskytol potrebnú súčinnosť a všetky nevyhnutné podklady a informácie. Ku všetkým podkladom sa mohol vyjadriť, čo aj v určených lehotách využil. TÚ SR sa všetkými vyjadreniami ST v konaní dôkladne zaoberal.