TÚ SR uložil ST pokutu 1,5 mil. Sk za neposkytovanie telefónneho zoznamu

11.08.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím zo 4.8. 2008 uložil pokutu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) vo výške 1,5 mil. Sk (49 790,87 EUR) za neplnenie povinnosti poskytovať úplný telefónny zoznam účastníkov v tlačenej forme. Spoločnosť ST je povinná zaplatiť pokutu do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné.

TÚ SR uskutočnil z vlastného podnetu dohľad kontrolou plnenia tejto povinnosti. Úrad, ako jeden z účastníkov využívajúcich verejnú telefónnu službu poskytovanú spoločnosťou ST, požiadal listom o zaslanie príslušného počtu aktualizovaných telefónnych zoznamov. Z kontrolných zistení vyplýva, že ST neposkytovala v čase kontroly účastníkom telefónny zoznam a nemala ho ani k dispozícii na požiadanie účastníkovi, ktorý o zoznam požiadal. ST aj napriek žiadosti úradu nedoručila úplný telefónny zoznam, ale s oneskorením doručila iba jeho časť (regionálne telefónne zoznamy Banská Bystrica, Lučenec, Prievidza a Zvolen). Nesplnila si tak povinnosť poskytovať univerzálnu službu so začatím plnenia v lehote od 1.1. 2007 určenej právoplatným rozhodnutím úradu a tento nedostatok neodstránila ani v lehote, ktorú jej určil úrad.

TÚ SR pri ukladaní pokuty prihliadol najmä na povahu, závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.

V Bratislave 11. augusta 2008.