TÚ SR uložil ST povinnosť nákladovej orientácie cien za ukončovanie volaní

15.08.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 9. augusta 2005 uložil spoločnosti Slovak Telecom, a.s. (ST) povinnosť nákladovej orientácie cien za ukončovanie volaní vo svojej sieti, pričom musí postupovať podľa rozhodnutia úradu z polovice júla 2005, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien. ST nebude môcť do cien započítavať náklady, ktoré s poskytovaním prepojenia nesúvisia. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, ST má možnosť podať opravný prostriedok – rozklad.

ST ako významný podnik na veľkoobchodnom relevantnom trhu poskytovania služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení je podľa rozhodnutia TÚ SR povinná stanoviť ceny za ukončovanie volaní vo svojej sieti tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prepojenia a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s poskytovaním prepojenia nesúvisia. ST musí postupovať podľa rozhodnutia úradu zo dňa 15. júla 2005, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončovania volaní v sieti významného podniku, uverejneného vo vestníku úradu číslo 5 z 1. augusta 2005.

TÚ SR už dávnejšie určil rozhodnutím ST ako významný podnik na veľkoobchodnom relevantnom trhu poskytovania služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, zároveň mu uložil viaceré povinnosti a rozhodnutím z 9.8. 2005 mu uložil povinnosť nákladovej orientácie cien za ukončovanie volaní vo svojej sieti.

Súvisiaca tlačová správa

V Bratislave 15. augusta 2005.