TÚ SR uložil ST povinnosti pri poskytovaní minimálneho súboru prenajatých okruhov

18.10.2006, Tlačová správa

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím zo 16.10. 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na maloobchodnom trhu služby poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s (maloobchodný trh č. 7) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.

TÚ SR rozhodnutím uložil ST, že nesmie požadovať neprimerane vysoké ceny, brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž, nenáležito uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov, bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb a prekročiť maximálne ceny pre koncových užívateľov. Spoločnosť ST je povinná stanoviť maximálne ceny za službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov metódou plne alokovaných historických nákladov tak, aby do týchto cien boli započítané iba primerané a odôvodnené náklady súvisiace so službou prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov a primeraná miera návratnosti vloženého kapitálu podľa modelu stanoveného úradom. ST je ďalej povinná poskytovať celý minimálny súbor prenajatých okruhov a zabezpečovať túto službu na základe transparentnosti a nediskriminácie.

Rozhodnutiu predchádzala analýza trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa v rámci národných konzultácií mali možnosť vyjadriť subjekty na území Slovenska a v rámci medzinárodných konzultácií regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR na základe kladného vyjadrenia EK viedol správne konanie voči ST a vydal rozhodnutie, ktorým ST určil ako významný podnik a uložil povinnosti.

Maloobchodný relevantný trh č. 7 je trh služby poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s, ktorá spočíva v poskytnutí prenosovej kapacity medzi rôznymi bodmi tej istej siete alebo rôznych sietí, pričom nezahŕňa prepájacie funkcie ovládateľné jej užívateľom.V Bratislave 18. októbra 2006.