TÚ SR upozorňuje na neuvážené uzatváranie zmlúv s operátormi

09.11.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) upozorňuje záujemcov o elektronické komunikačné („telekomunikačné“) služby, aby si pred uzavretím zmluvy dôkladne prečítali zmluvu a oboznámili sa so všeobecnými podmienkami služby a tarifou („cenníkom služieb“). Uzavretím zmluvy obe zmluvné strany deklarujú súhlas s podmienkami a záujemca o službu s neskorším namietaním, že nebol riadne informovaný, pravdepodobne neuspeje. Pokiaľ záujemca nesúhlasí so všeobecnými podmienkami, tak operátor má zákonné právo neuzavrieť s ním zmluvu.
     V závere roka obvykle končí užívateľom telefónnych, internetových, televíznych a ďalších telekomunikačných služieb zmluvná viazanosť s telekomunikačnými operátormi. Koniec roka je zároveň obdobím lákavých ponúk zo strany operátorov. Aby záujemcovia o telekomunikačné služby neskôr neľutovali, tak by zmluvu nemali uzatvárať pod tlakom, alebo v časovom strese. Mali by si nájsť dostatok času a dôkladne sa oboznámiť so všetkými podmienkami. Spoliehanie sa na informácie z reklamnej kampane a na ústne informácie predavačov, resp. obchodných zástupcov vedie k nedorozumeniam, lebo takto získané informácie bývajú neúplné a obvykle upozorňujú len na vybrané výhody služby. Vždy je potrebné dôkladne zvážiť, či sa za nejakú výhodu zmluvne zaviažeme využívať službu po určitý čas, lebo operátor za predčasné ukončenie zmluvy môže užívateľovi služby vyúčtovať zmluvnú sankciu – pokutu.