TÚ SR upozorňuje operátorov na splnenie povinnosti

03.08.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) opakovane pripomína telekomunikačným operátorom povinnosť nahlásiť do 30-tich dní TÚ SR kontaktné osoby pre oblasť bezpečnosti a integrity podľa všeobecne záväzného právneho predpisu. Termín na splnenie povinnosti uplynul na konci júla 2012. Povinnosť platí pre všetkých operátorov, ale splnilo si ju len malá časť z nich. TÚ SR upozorňuje, že zanedbanie tejto povinnosti môže byť vyhodnotené ako nesplnenie si zákonnej povinnosti, za čo hrozí pokuta až do výšky 300 tis. eur. Pri prípadnom ukladaní pokutu TÚ SR podľa zákona berie do úvahy aj dĺžku trvania porušenia povinnosti, preto je v záujme operátorov urobiť nápravu čo najrýchlejšie.
     Každý telekomunikačný operátor do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia alebo od začatia poskytovania siete alebo služby oznámi úradu písomne údaje o kontaktnej osobe v oblasti bezpečnosti a integrity sietí alebo služieb. Telekomunikační operátori sú povinní hlásiť TÚ SR bezpečnostné incidenty, ktoré majú významný vplyv na prevádzku ich sietí alebo služieb. Významným bezpečnostným incidentom je narušenie bezpečnosti siete alebo služby alebo strata integrity siete pre operátora, ktorý má viac ako 2 tis. účastníkov, pričom musia byť splnené aj ďalšie súvisiace parametre. Parametre na posúdenie, či ide o významný bezpečnostný incident, sú uvedené v prílohe opatrenia. Hláseniu nepodliehajú plánované výpadky siete v rámci výluky určené na údržbu, rozvoj siete a iné technické zásahy, ktoré obmedzia poskytovanie služieb účastníkom. Hlásenie sa podáva elektronicky s využitím šifrovania. Účelom hlásení je sledovať výskyt bezpečnostných incidentov a reakcie operátorov na ne s cieľom zamedziť opakovaniu bezpečnostných incidentov a chrániť záujmy koncových užívateľov.
     TÚ SR publikoval súvisiace materiály pre telekomunikačných operátorov na svojom webovom sídle http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5611