TÚ SR určil metódu výpočtu prepojovacích poplatkov v mobilných sieťach

18.11.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) uverejnil vo svojom vestníku z 12.11.2009 metódu kalkulácie cien za ukončenie volania (metódu výpočtu prepojovacích poplatkov) v sieťach mobilných operátorov. Očakávaným efektom bude ďalší pokles poplatkov za prepojenie. Všetci traja mobilní operátori budú povinní vypočítavať prepojovacie poplatky podľa úradom stanovenej metodiky potom, ako nadobudnú právoplatnosť rozhodnutia, ktorými ich TÚ SR určil za významné podniky a uložil im povinnosť nákladovej orientácie cien za ukončenie volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti, t.j. reguláciu cien. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné, lebo všetci traja operátori podali opravný prostriedok – rozklad.
     TÚ SR bude pri stanovovaní ceny za ukončenie volania vychádzať z nákladovej metódy plne alokovaných historických nákladov (Fully Allocated Historical Cost – „FAHC“). Podľa FAHC budú mobilní operátori povinní stanoviť ceny za služby ukončenia volania tak, aby tieto obsahovali iba náklady priamo alebo nepriamo spojené s poskytovaním služby ukončenia volania a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré nesúvisia s poskytovaním tejto služby. Mobilní operátori budú každoročne predkladať do 30. júna príslušného roka všetky vstupné informácie, potrebné pre využitie metódy FAHC. Vstupné údaje musia vychádzať zo stavu, ktorý bol k 31.12. predchádzajúceho roka. Rovnako budú povinní predložiť úradu výpočet WACC (weighted average cost of capital). Podľa zákona TÚ SR je oprávnený vyžadovať od významného podniku odôvodnenie cien a v odôvodnených prípadoch mu určiť úpravu ceny. TÚ SR overí použitie metódy kalkulácie cien. Následne uskutoční porovnanie vstupných údajov do nákladového modelu FAHC a výpočet ceny za službu ukončenia volania predložených významnými podnikmi navzájom. Najnižšiu cenu za službu ukončenia volania predloženú významnými podnikmi vyhodnotí a porovná s váženým priemerom cien za ukončenie volania v jednotlivých mobilných telefónnych sieťach na trhoch európskych štátov uverejneného v dokumente Skupiny európskych regulátorov ERG „MTR Benchmark Snapshot“. Na základe porovnania, s cieľom zabezpečiť čo najväčší prospech pre spotrebiteľov, úrad môže určiť úpravu ceny za ukončenie volaní v sieti mobilného operátora pomocou metódy benchmarkingu stanovených na základe priemernej (aritmetický priemer) ceny služby ukončenia volania v európskych štátoch, ktoré uplatňujú metodiky kalkulácie cien založené na nákladoch, v ktorých je zohľadnená otázka efektívnosti (LRIC), umožňujúce vypočítať efektívne ceny. Takto úradom upravená maximálna cena bude stanovená cenovým rozhodnutím a bude mať platnosť do vydania nového rozhodnutia úradu.
     Rozhodnutiu predchádzala analýza trhu, národné a nadnárodné konzultácie k výsledkom analýzy. TÚ SR do metódy v najvyššej možnej miere zapracoval návrhy Európskej komisie, ktoré predložila počas nadnárodných konzultácií k navrhovanému modelu.

Plné znenie metódy kalkulácie cien - /data/files/4942.pdf  

Správa o regulácii prepojovacích poplatkov - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=2281