TÚ SR určil ST za poskytovateľa univerzálnej služby

09.08.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal rozhodnutie, ktorým určil spoločnosť Slovak Telekom, a. s. (ST) za poskytovateľa univerzálnej služby a zároveň jej určil povinnosť zabezpečiť rovnocenný prístup k verejným telefónnym službám a rovnocennú dostupnosť služieb pre užívateľov so zdravotným postihnutím, aké majú ostatní koncoví užívatelia.
     Pred vydaním rozhodnutia TÚ SR zanalyzoval potrebu rozsahu poskytovania povinností univerzálnej služby, vykonal pracovné stretnutia so zástupcami možných poskytovateľov univerzálnej služby, organizácií zdravotne postihnutých občanov, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a širšej verejnosti. Nasledovala verejná konzultácia o určení povinností univerzálnej služby. Napokon sa uskutočnili v réžii TÚ SR stretnutia zástupcov ST a organizácií zdravotne postihnutých občanov. ST sa vzdala opravného prostriedku voči tomuto rozhodnutiu, a tak rozhodnutie nadobudlo 6. augusta 2012 právoplatnosť.

Rozhodnutie je dostupné na /data/files/29641.pdf