TÚ SR určil zoznam relevantných trhov a začína ich analyzovať

06.02.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil v prvom čísle Vestníka TÚ SR rozhodnutie z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov. TÚ SR si tak splnil povinnosť stanovenú zákonom o elektronických komunikáciách s mesačným predstihom a vytvoril si väčší časový priestor na analýzu relevantných trhov. Úrad vykoná prvú analýzu relevantných trhov do konca prvej polovice roka. Cieľom analýzy je zistiť, či na relevantnom trhu je efektívna súťaž.

Úrad určil relevantné trhy v oblasti elektronických komunikácií na základe Európskou komisiou odporúčaného zoznamu relevantných trhov. Rozhodnutie TÚ SR obsahuje 7 maloobchodných a 11 veľkoobchodných trhov. TÚ SR bude priebežne dopĺňať alebo meniť zoznam relevantných trhov na základe usmernení a odporúčaní Európskej komisie.

Úrad získa informácie potrebné na vykonanie analýzy najmä prostredníctvom dotazníkov, ktoré bude zasielať podnikom. Ak úrad na základe analýzy zistí, že na relevantnom trhu nie je efektívna súťaž, po skončení konzultácií určí rozhodnutím významný podnik a uloží mu aspoň jednu z týchto povinností: transparentnosť prístupu, nediskrimináciu prístupu alebo prepojenia sietí, oddelená evidencia, prístup k určitým sieťovým prostriedkom, nákladovú orientáciu cien, poskytovať časť alebo celý minimálny súbor prenajatých okruhov, umožniť svojim účastníkom výber podniku individuálnou voľbou a predvoľbou čísla pre jednotlivé volania. Cieľom povinností bude podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.

Rozhodnutie je dostupné tu.

V Bratislave 6. februára 2004.