TÚ SR uverejnil metodiku testu stláčania marže

29.03.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) uverejnil na /data/files/26671.pdf svoj postup pri posudzovaní maloobchodných cien vertikálne integrovaného podniku (test stláčania marže). Cieľom dokumentu je stanoviť postup (metódu a princípy), na základe ktorých bude TÚ SR jednotne posudzovať maržu medzi veľkoobchodnými a maloobchodnými cenami služieb telekomunikačného operátora s významným vplyvom.
     V súlade s existujúcou legislatívou nie je úlohou TÚ SR priamo postihovať stláčanie marže (pokiaľ táto povinnosť nebola uložená ex-ante). Úlohou TÚ SR je zohľadniť informácie o prípadnom stláčaní marže v analýze relevantného trhu a pri návrhu či úprave povinností tak, aby pravdepodobnosť, že k takémuto konaniu na relevantných trhoch bude dochádzať, bola čo najmenšia. Vlastný postih takéhoto konania je väčšinou v kompetencii Protimonopolného úradu, ktorému TÚ SR v odôvodnených prípadoch podá podnet na začatie konania.