TÚ SR už nemá v kompetencii cenovú reguláciu káblovej TV

26.02.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) upozorňuje, že podľa zákona o elektronických komunikáciách od 1. januára nemá kompetencie v oblasti cenovej regulácie služieb retransmisie (ďalej len káblová TV). V médiách sa nedávno objavilo odporúčanie, aby sa nespokojní zákazníci poskytovateľov služieb káblovej TV obracali s otázkami cenovej regulácie na TÚ SR. Toto odporúčanie vychádzalo z kompetencií, ktoré mal úrad v minulosti, dnes už TÚ SR takéto kompetencie nemá. Podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách má úrad možnosť regulovať ceny pre koncových užívateľov výlučne na trhu verejnej telefónnej služby.

Cenová regulácia služieb pre koncových zákazníkov úzko súvisí s určením relevantných trhov. TÚ SR zverejnil v prvom čísle Vestníka TÚ SR rozhodnutie z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov. Úrad určil relevantné trhy v oblasti elektronických komunikácií na základe Európskou komisiou odporúčaného zoznamu relevantných trhov. Medzi relevantnými trhmi sa nenachádza trh káblovej TV. Rozhodnutie TÚ SR obsahuje 7 maloobchodných a 11 veľkoobchodných trhov. Úrad vykoná prvú analýzu relevantných trhov do konca prvej polovice roka. Cieľom analýzy je zistiť, či na relevantnom trhu je efektívna súťaž.

Ak úrad na základe analýzy zistí, že na relevantnom trhu nie je efektívna súťaž, po skončení konzultácií určí rozhodnutím významný podnik a uloží mu aspoň jednu z týchto povinností: transparentnosť prístupu, nediskrimináciu prístupu alebo prepojenia sietí, oddelená evidencia, prístup k určitým sieťovým prostriedkom, poskytovať časť alebo celý minimálny súbor prenajatých okruhov, umožniť svojim účastníkom výber podniku individuálnou voľbou a predvoľbou čísla pre jednotlivé volania. Cieľom povinností bude podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.

Ak úrad pri analýze relevantného trhu zistí, že na trhoch verejnej telefónnej služby pre koncových užívateľov nie je efektívna súťaž a povinnosti uložené nezabezpečujú účel je oprávnený významnému podniku na takýchto trhoch, na ochranu záujmov koncových užívateľov, pri súčasnej podpore efektívnej súťaže, uložiť o.i. aj povinnosť neprekročiť maximálne ceny pre koncových užívateľov a dodržať cenovú reguláciu so zreteľom na nákladovo orientované ceny a ceny na porovnateľných trhoch s efektívnou súťažou.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že aj keby úrad určil relevantný trh v oblasti káblovej TV, naďalej by nemal možnosť regulovať ceny pre koncových užívateľov.

Informácie o možnostiach TV príjmu

V Bratislave 26. februára 2004.