TÚ SR v 1. polroku 2005 vyriešil 103 prípadoch rušenia rozhlasu a televízie

17.08.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v prvom polroku 2005 vyriešil 103 prípadov rušenia a nekvalitného príjmu rozhlasu a televízie. V tejto súvislosti vydal 6 príkazov na odstránenie závad v súvislosti s rušením rozhlasu a 38 príkazov na odstránenie závad v súvislosti s rušením televízie.

Najčastejšou príčinou rušenia alebo nekvalitného príjmu bola až v 22 prípadoch chybná anténa alebo zvod. Druhou najčastejšou príčinou bola vo 12-tich prípadoch porucha prijímača. Spoločná televízna anténa alebo káblový distribučný systém („káblová TV“) boli príčinou v 9-tich prípadoch, nízka úroveň prijímaného signálu v 3 prípadoch, zatienený príjem v 2 prípadoch, odrazy boli príčinou 2 prípadoch a v ostatných prípadoch rušenie zaniklo ešte pred ukončením vyšetrovania.

V prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu sa občania môžu obrátiť na TÚ SR, odbor štátneho dohľadu, ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Občania sa môžu obracať na pracoviská úradu vo všetkých krajských mestách, najlepšie telefonicky. Kontakty na pracoviská úradu sú zverejnené na webe TÚ SR.

Pri nahlasovaní rušenia je potrebné uviesť najmä: 1. kto hlásenie na rušený príjem podáva (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt), 2. aká frekvencia - aký program je rušený, 3. od kedy sa rušenie prejavuje, 4. čas v ktorom sa rušenie prejavuje, 5. ako sa rušenie prejavuje (napr. vrčanie zvuku, pruhy v obraze...), 6. ako je riešený príjem (napr. spoločná anténa, individuálna anténa...). Ďalej je potrebné postupovať podľa pokynov zamestnancov úradu.

TÚ SR odporúča v prípade rušenia príjmu napr. MMDS alebo programov, ktoré poskytujú poskytovatelia služieb "káblovej TV", aby sa občania obrátili predovšetkým na poskytovateľa služby (MMDS operátora alebo "káblového" operátora).

Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. V prípade, že namiesto rušenia bude dôvodom nekvalitného príjmu porucha vlastného zariadenia občana, bude vyšetrovanie úradu zbytočným plytvaním finančných prostriedkov štátu. Navyše TÚ SR nie je oprávnený opravovať poruchy zariadení, preto sa občan bude musieť aj tak obrátiť na príslušného opravára.

Bližšie informácie o postupe

V Bratislave 17. augusta 2005.