TÚ SR v 1. polroku 2009 vyriešil 75 prípadov rušenia televízie

04.08.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v prvom polroku 2009 vyriešil 75 prípadov rušenia a nekvalitného príjmu televízie. Je to výrazný pokles prípadov rušenia oproti rokom 2007 a 2008. Dôvodom tohto poklesu je pravdepodobne menej razantné nasadzovanie nových širokopásmových technológií v oblastiach s nízkou úrovňou signálu z TV vysielačov. V oblastiach s nízkou úrovňou TV signálu občania častejšie používajú nevhodné TV antény so zosilňovačmi, ktoré majú nízku odolnosť voči rušeniu.
     V prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu sa občania môžu obrátiť na krajské pracovisko TÚ SR, odbor štátneho dohľadu, ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Občania sa môžu obracať na úrad najlepšie telefonicky. Kontakty na pracoviská úradu sú zverejnené na webe TÚ SR.
     Pri nahlasovaní rušenia je potrebné uviesť najmä: 1. kto hlásenie na rušený príjem podáva (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt), 2. aká frekvencia - aký program je rušený, 3. od kedy sa rušenie prejavuje, 4. čas v ktorom sa rušenie prejavuje, 5. ako sa rušenie prejavuje (napr. vrčanie zvuku, pruhy v obraze...), 6. ako je riešený príjem (napr. spoločná anténa, individuálna anténa...). Ďalej je potrebné postupovať podľa pokynov zamestnancov úradu.
     TÚ SR odporúča v prípade rušenia príjmu napr. MMDS alebo programov, ktoré poskytujú poskytovatelia služieb "káblovej TV", aby sa občania obrátili predovšetkým na poskytovateľa služby (MMDS operátora alebo "káblového" operátora).
     Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. V prípade, že namiesto rušenia bude dôvodom nekvalitného príjmu porucha vlastného zariadenia občana, bude vyšetrovanie úradu zbytočným plytvaním finančných prostriedkov štátu. Navyše TÚ SR nie je oprávnený opravovať poruchy zariadení, preto sa občan bude musieť aj tak obrátiť na príslušného opravára.
Bližšie informácie o postupe sú na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=64