TÚ SR v 1. polroku zistil kontrolami množstvo nedostatkov

06.09.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v prvom polroku 2005 zistil kontrolami množstvo nedostatkov pri poskytovaní sietí a služieb za ktoré uložil vykonať nápravné opatrenia. TÚ SR urobil 173 kontrol plnenia podmienok všeobecného povolenia, pričom zistil 54 nedostatkov a 13 kontrol plnenia podmienok individuálnych povolení, pričom zistil 7 nedostatkov.

Technický stav zariadení, vedení a sietí bol predmetom kontroly v 28 prípadoch a verejné telefónne automaty v 885 prípadoch. Úrad počas kontrol technického stavu zistil 16 nedostatkov, v prípade kontroly verejných telefónnych automatov zistil 52 závad. TÚ SR ďalej počas 148 kontrol prevádzky a distribúcie u pozemnej a amatérskej služby skontroloval 1440 rádiostaníc, pričom zistil 36 závad.

Všetky tieto činnosti vykonávali odbory štátneho dohľadu (OŠD) TÚ SR, ktoré sídlia v krajských mestách. OŠD okrem toho vykonávali po dobu 2173 hodín rádiomonitoring, pričom zistili 16 nedostatkov.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách, ak úrad zistí, že podnik neplní jednu alebo niekoľko podmienok všeobecného povolenia, individuálneho povolenia alebo povinností podľa zákona, písomne oznámi podniku zistené nedostatky a určí mu lehotu na vyjadrenie sa k nim. Lehota na ich odstránenie je jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o zistených nedostatkoch. Lehota môže byť kratšia ako jeden mesiac, ak podnik porušil povinnosti opakovane alebo dlhšia ako jeden mesiac, ak tak rozhodne úrad.

TÚ SR podľa zákona o elektronických komunikáciách vykonáva dohľad. Dohľad sa uskutočňuje kontrolou plnenia povinností a podmienok určených zákonom, rozhodnutiami a opatreniami úradu na poskytovanie sietí, služieb alebo sietí a služieb, kontrolou dodržiavania podmienok uvádzania telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia, na trh a do prevádzky, kontrolou technického stavu telekomunikačných zariadení, sietí a vedení, opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov a povinnosti upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore s podmienkami určenými týmto zákonom, ochranou proti rušeniu, vrátane sledovania a zisťovania zdroja rušenia prevádzky sietí, služieb a zariadení.
V Bratislave 6. septembra 2005.