TÚ SR v minulom roku uložil pokuty v celkovej výške cca 8,3 mil. Sk

05.04.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v roku 2003 uložil viac ako 260 pokút za porušenie zákona v celkovej výške cca 8,3 mil. Sk. Až 208 pokút v celkovej výške viac ako 5,3 mil. Sk bolo za poškodenie telekomunikačných zariadení. Ďalších 14 pokút v celkovej výške takmer 1,8 mil. Sk bolo za porušenie podmienok stanovených v licencii a 8 pokút v celkovej výške 854,5 tis. Sk úrad uložil poskytovateľom služieb káblovej TV.

TÚ SR prijal 1170 podaní na poškodzovanie telekomunikačných zariadení. Neznámi páchatelia väčšinou poškodzujú účastnícke rozvody a odcudzujú ich kovové časti. Nebolo ojedinelé aj poškodzovanie telekomunikačných zariadení pri dopravných nehodách. Najzávažnejšiu skupinu poškodení tvorili poškodenia podzemných telekomunikačných vedení. Počet poškodení a následnom vykrádaní verejných telefónnych automatov Slovak Telecomu, a.s. sa postupne znižuje nahrádzaním mincových automatov za kartové.

Úrad v priebehu roku 2003 vykonal 3106 kontrol prevádzkyschopnosti verejných telefónnych automatov, pričom zistil 315 závad. Prevádzkovateľ závady následne odstránil. Verejné telefónne automaty sú súčasť univerzálnej služby, ktorú je v zmysle úradom udelenej licencie povinný poskytovať Slovak Telecom.

V Bratislave 5. apríla 2004.