TÚ SR v minulom roku uložil zákaz činnosti 71 operátorom

11.06.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v roku 2007 viedol spolu 264 správnych konaní voči podnikom („telekomunikačným operátorom“) a vydal 142 rozhodnutí vo veci porušenia podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných („telekomunikačných“) sietí a služieb. TÚ SR ďalej 71 podnikom uložil zákaz poskytovať siete a/alebo služby z dôvodu vážneho a opakovaného porušenia zákona. Ďalších 9 rozhodnutí vydal vo veci neplnenia povinnosti každoročne predkladať úradu správu o používaní čísel.

TÚ SR v minulom roku vykonal 453 kontrol zameraných na plnenie podmienok pri poskytovaní sietí a služieb, pričom zistil 358 nedostatkov. Najväčší až 61 % podiel z celkovo zistených nedostatkov zistil pri kontrole podmienok poskytovania bezdrôtových sietí, kde z 93 kontrol zistil 58 nedostatkov. Pri kontrole poskytovania služieb napr. zo 141 kontrol služby prístupu do siete INTERNET zistil 183 nedostatkov, čo predstavuje až 69 % všetkých zistených nedostatkov pri poskytovaní služieb.

TÚ SR v sledovanom období vykonal 91 kontrol dodržiavania podmienok uvádzania telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia na trh. Skontroloval 11 typov koncových telekomunikačných zariadení, 280 typov rádiových zariadení a 4 typy zariadení, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia. V dvoch prípadoch nariadil dočasné pozastavenie dodávky a predaja, resp. pozastavil uvádzanie určených výrobkov na trh.

TÚ SR v roku 2007 riešil 340 hlásení na rušený a nekvalitný príjem, z uvedeného počtu sa 246 prípadov týkalo nekvalitného a rušeného príjmu televíznych signálov, 35 rušenia a nekvalitného príjmu signálov pozemnej pohyblivej služby a 14 prípadov nekvalitného a rušeného príjmu rozhlasových signálov, atď.

Viac informácií obsahuje výročná správa - http://www.teleoff.gov.sk/sk/Odpocet/2007.pdf

Anglická verzia výročnej správy - http://www.teleoff.gov.sk/en/2007e.pdf

V Bratislave 11. júna 2008.