TÚ SR v minulom roku vybavil 220 prípadov rušenia televízneho príjmu

09.03.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v roku 2003 vybavil v rámci ochrany proti rušeniu 220 prípadov rušenia televízneho príjmu, 45 prípadov rušenia rozhlasového príjmu a 58 prípadov iného, napr. priemyselného rušenia. TÚ SR počas tejto činnosti uložil 63 príkazov na odstránenie závady a jednu pokutu vo výške 25 tis. Sk za rušenie rádiovej siete aktívnou televíznou anténou.

Medzi najčastejšie zdroje rušenia rozhlasového a televízneho vysielania patria aktívne širokopásmové antény, ktoré sa často rozkmitajú a stáva sa z nich „vysielač rušivého signálu.“ Aktívny prvok antény (zosilňovač) sa napr. vplyvom silného vstupného signálu alebo poruchou môže rozkmitať a začne vysielať. Toto vysielanie sa napr. pri TV príjme prejavuje brumom, syčaním zvuku alebo čiernymi pruhmi, stratou farby alebo úplnou stratou obrazu.

V prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu sa občania môžu obrátiť na TÚ SR, ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Občania sa môžu obracať na pracoviská úradu vo všetkých krajských mestách. TÚ SR odporúča v prípade rušenia príjmu napr. MMDS alebo programov, ktoré poskytujú poskytovatelia služieb "káblovej TV", aby sa občania obrátili predovšetkým na poskytovateľa služby (MMDS operátora alebo "káblového" operátora).

Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. V prípade, že namiesto rušenia bude dôvodom nekvalitného príjmu porucha vlastného zariadenia občana, bude vyšetrovanie úradu zbytočným plytvaním finančných prostriedkov štátu. Navyše TÚ SR nie je oprávnený opravovať poruchy zariadení, preto sa občan bude musieť aj tak obrátiť na príslušného opravára.

V Bratislave 9. marca 2004.