TÚ SR v roku 2002 uložil poskytovateľom služieb káblovej televízie 30 pokút

10.03.2003, Tlačová správa
V roku 2002 Telekomunikačný úrad SR uložil poskytovateľom služieb káblovej televízie za nedodržanie zákona o telekomunikáciách alebo podmienok stanovených vo všeobecnom povolení 30 pokút v celkovej výške 702 tis. Sk. Úrad na základe podnetov od občanov vykonal cenovú kontrolu v deviatich mestách Slovenska, pri ktorej zistil, že poskytovateľ služieb neporušil zákon o cenách, jeho vykonávajúcu vyhlášku ani rozhodnutie o regulácii cien.

Telekomunikačný úrad SR vykonal v rámci kontroly technického stavu telekomunikačných zariadení a vedení verejných telekomunikačných sietí 206 kontrolných meraní na káblových distribučných systémoch (KDS). Úrad v správnom konaní riešil 31 prípadov porušenia zákona o telekomunikáciách. Z uvedeného počtu sa až 18 prípadov týkalo registrácie KDS, čo je jednou z podmienok stanovených vo všeobecnom povolení. Ďalších 13 prípadov boli iné nedostatky zistené v rámci štátneho dohľadu.

Úrad vykonal na základe podnetov od občanov cenovú kontrolu v spoločnosti Slovakia Cable Company, s.r.o.. Predmetom kontroly boli tvorba a uplatňovanie cien pri poskytovaní služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi v mestách Brezno, Handlová, Komárno, Košice, Prievidza, Ružomberok, Senica, Šaľa a Žiar nad Hronom. TÚ SR počas vykonanej kontroly zistil, že spoločnosť SCC pri poskytovaní služieb "káblovej televízie" neporušila zákon o cenách, jeho vykonávajúcu vyhlášku ani rozhodnutie č. 5/2001 Z.z. o regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi. Úrad v uplynulom roku začal na základe podnetov od občanov aj ďalšie cenové kontroly, ktorých výsledky zverejní až po ukončení celého konania.

V roku 2002 TÚ SR vydal rozhodnutie č. 315/2002 Z.z. z 11. júna 2002 o regulácii cien služieb retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami, na základe ktorého sú poskytovatelia služieb káblovej televízie povinní stanoviť si ceny, ktoré vychádzajú z ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku. V ďalšom období budú poskytovatelia služieb upravovať ceny o mieru inflácie. Rozhodnutie č. 315/2002 Z.z. nahradilo pôvodné rozhodnutie TÚ SR č. 5/2001 Z.z. o regulácii cien. Úrad takto vyriešil problém z minulosti, keď si poskytovatelia služieb káblovej televízie v niektorých prípadoch stanovili ceny, ktoré nedosahovali ekonomicky oprávnené náklady na poskytovanie služieb a predchádzajúci regulačný orgán prijal regulačné opatrenie pravdepodobne bez toho, aby posúdil tieto náklady v súlade so zákonom o cenách a jeho vykonávacou vyhláškou.

Cenové kontroly sú náročné na čas. Úrad kontroluje stanovovanie cien poskytovateľmi služieb za obdobie cca dvoch rokov. Počas tohto obdobia poskytovatelia služieb urobili niekoľko úprav cien. TÚ SR musí skontrolovať, či poskytovatelia pri niektorej úprave cien neporušili cenovú disciplínu. Ceny u spoločností, ktoré poskytujú služby vo viacerých mestách sú obvykle v rozdielnych mestách rozdielne. Ak úrad zistí porušenie cenovej disciplíny musí určiť o koľko sa poskytovateľ nezákonne obohatil, t.j. zisťuje o koľko zákazníci zaplatili navyše. Ak je možné zistiť presnú výšku rozdielu, úrad je povinný uložiť spoločnosti, ktorá porušila cenovú disciplínu pokutu vo výške rozdielu.

TÚ SR k 31. decembru 2002 celkovo evidoval 537 káblových distribučných systémov v prevádzke.

V Bratislave 10. marca 2003.