TÚ SR vedie správne konania o odňatí čísel voči 11-tim podnikom

17.07.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vedie správne konanie o odňatí pridelených čísel voči 11-tim podnikom, ktoré napriek upozorneniu neuhradili ročnú úhradu za pridelené čísla. Medzi podnikmi sú menší poskytovatelia služieb. Jeden z nich má pridelených niekoľko číselných množín, ostatní majú po jednom čísle alebo číselnej množine.

Podniky majú pridelené čísla napr. na: 4x služby so zvýšenou tarifou, 4x sprostredkovanie prístupu do Internetu a prístup do verejných dátových sietí, 3x prístupové kódy poskytovateľov prenosu hlasu internetovým protokolom, 2x elektronická komunikačná služba hlas prostredníctvom internetového protokolu - očíslovanie účastníkov, ďalej služby volanie na účet volaného, služby s rozdelením poplatkov, celoštátne informačné a operátorské služby prevádzkovateľov verejnej telefónnej siete a informačné, ponukové a pohotovostné služby, celoštátne skrátené čísla na služby všeobecne prospešného charakteru, verejnú telefónnu službu.

Úrad podľa zákona o elektronických komunikáciách prideľuje čísla na základe žiadosti podniku, ktorý poskytuje verejnú sieť, verejné služby alebo verejnú sieť a verejnú službu do troch týždňov od doručenia úplnej žiadosti. Úrad čísla nepridelí, ak pridelenie čísel neumožňuje číslovací plán, žiadateľ nespĺňa podmienky na pridelenie čísel alebo žiadateľ porušuje podmienky platného pridelenia čísel.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách „Úrad rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak podnik, ktorý poskytuje verejné siete, verejné služby alebo verejné siete a verejné služby neuhradil ročnú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.“

Podľa rozhodnutí úradu, ktorými boli pridelené čísla „Držiteľ je povinný predkladať úradu každoročne v lehote do 31. januára správu o používaní prideleného čísla.“

Podľa rozhodnutí úradu, ktorými boli pridelené čísla „Úhrada je splatná do 31. marca nasledujúceho roka po vydaní rozhodnutia úradu o pridelení čísla a opakovane každoročne po dobu platnosti rozhodnutia úradu o pridelení čísla na účet úradu.“V Bratislave 17. júla 2007.