TÚ SR víta schválenie novely zákona vládou

07.09.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) privítal správu o tom, že vláda schválila novelu zákona o elektronických komunikáciách. TÚ SR predložil počas pripomienkovacieho konania svoje návrhy a verí, že novela bude krokom k skvalitneniu zákona a ďalšiemu posilneniu právomocí úradu.

Dňa 7.9. 2005 Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Novela zákona o elektronických komunikáciách reaguje na výhrady Európskej komisie k transpozícii niektorých ustanovení príslušných smerníc do právneho poriadku SR prostredníctvom zákona o elektronických komunikáciách a zároveň pokrýva aj niektoré podnety z aplikačnej praxe tohto zákona.

Materiál do vlády predložilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Navrhovaný termín účinnosti novely zákona o elektronických komunikáciách je 1. január 2006, okrem ustanovenia o prevode práv na používanie frekvencií, pre ktoré je nevyhnutné dlhšie časové obdobie na uvedenie do praxe.
V Bratislave 7. septembra 2005.