TÚ SR vydal dve licencie na prevádzkovanie siete 3. generácie (UMTS)

28.06.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR vydal 28. júna rozhodnutiami licencie spoločnostiam EuroTel Bratislava, a.s. a Orange Slovensko, a.s. na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete. Licenčné konanie so spoločnosťou Profinet.sk, a.s. pokračuje.

Úrad prideľuje spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. číslo (cieľový kód) pre mobilnú verejnú telekomunikačnú sieť - 0911 a spoločnosti Orange Slovensko, a.s. - 0917.

Držitelia licencií sú povinní začať poskytovať služby podľa podmienok licencie najneskôr do 30 mesiacov odo dňa uvoľnenia frekvencií uvedených v licencii. Držitelia licencií majú exkluzívne právo využívania frekvencií v pridelenom frekvenčnom pásme uvedenom v licencii počas celého obdobia poskytovania služieb sieťou UMTS. Zmluvy o umožnení národného roamingu sa uzatvárajú na základe vzájomných rokovaní. Pokiaľ budú takéto rokovania započaté, budú držitelia licencie rokovať o uzavretí Zmluvy na komerčne prijateľnom základe a za komerčne prijateľných podmienok v súlade so zásadami zmluvnej slobody a najlepšej praxe v európskych podmienkach. Držitelia licencií sú povinní zaplatiť prvú splátku úhrady za licenciu na účet TÚ SR do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie vo výške 500 miliónov Sk. Druhú splátku úhrady vo výške 999 miliónov Sk sú povinní uhradiť do 2. decembra 2002.

Držitelia licencií sú povinný poskytovať službu Medzinárodného tiesňového volania (číslo 112) po jej zavedení v Slovenskej republike bez potreby vložiť SIM (Subscriber Identification Module) kartu do účastníckeho zariadenia. Licencie sa vydávajú na dobu 20 rokov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti. Držitelia licencií môžu v lehote 60 dní pred uplynutím platnosti licencie požiadať úrad o jej predĺženie.

Rozhodnutia ešte nenadobudli právoplatnosť.

V Bratislave 28. júna 2002.