TÚ SR vydal licencie FWA

16.07.2001, Tlačová správa
Dňa 16. júla 2001 Telekomunikačný úrad SR vydal spoločnostiam Nextra Wireless, a.s. a Callino, s.r.o. licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej bezdrôtovej telekomunikačnej siete prostredníctvom technológie FWA (Fixed Wireless Access) v stanovenom úseku pásma 26 GHz a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom tejto siete. Spoločnosť GiTyCom, a.s. obdrží licenciu až po zápise do obchodného registra.

Vzhľadom na to, že spoločnosť Nextra Wireless, a.s. sa vzdala možnosti podania opravného prostriedku, licencia nadobudla právoplatnosť dňom vydania. Licencia Callino, s.r.o. ešte nenadobudla právoplatnosť.

Držitelia licencií sú povinní začať prevádzkovať sieť FWA aspoň v jednej lokalite do šiestich mesiacov od udelenia licencie a v rovnakom čase začať poskytovať telekomunikačné služby prostredníctvom siete FWA, pokiaľ si v ponuke do výberového konania neurčili termíny kratšie, ktoré im boli premietnuté do licencie.

Licencie sa vydávajú na dobu 20 rokov od dátumu nadobudnutia právoplatnosti. Držiteľ licencie môže najmenej 60 dní pred ukončením jej platnosti požiadať úrad o jej predĺženie.

Držiteľ licencie je povinný poskytovať službu rovnako všetkým záujemcom bez akejkoľvek diskriminácie a za rovnakých podmienok pre všetkých užívateľov. Nesmie viazať poskytovanie jedného výkonu (typu služby) na prijatie iného výkonu, pokiaľ tieto výkony nie sú navzájom technicky a prevádzkovo viazané.

V Bratislave 16. júla 2001.