TÚ SR vydal licenciu tretiemu mobilnému operátorovi (GSM a UMTS)

12.07.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR vydal 12. júla rozhodnutím licenciu spoločnosti Profinet.sk, a.s. na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM a UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom týchto sietí.

Držiteľ licencie je povinný začať poskytovať služby GSM najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie a služby UMTS najneskôr do 30 mesiacov odo dňa uvoľnenia frekvencií.

Profinet.sk, a.s. je povinný budovať sieť GSM tak, aby dosiahol pokrytie obyvateľstva SR signálom GSM vo výške 20 % prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete prevádzkovanej držiteľom tejto licencie najneskôr do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie.

Držiteľ licencie má podľa tejto licencie v pásme E-GSM 34 kanálov, z toho 17 prednostných v Bratislave a v pásme GSM 1800 76 kanálov, z toho 24 prednostných v Bratislave.

Úrad prideľuje držiteľovi licencie pre mobilnú verejnú telekomunikačnú sieť GSM číslo (cieľový kód) 0921 a pre sieť UMTS číslo 0923.

Držiteľ tejto licencie môže požiadať o národný roaming v sieťach ostatných držiteľov licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM ako aj UMTS. Zmluvy o umožnení národného roamingu sa uzatvárajú na základe vzájomných rokovaní. Pokiaľ budú takéto rokovania započaté, bude držiteľ licencie rokovať o uzavretí Zmluvy na komerčne prijateľnom základe a za komerčne prijateľných podmienok v súlade so zásadami zmluvnej slobody a najlepšej praxe v európskych podmienkach.

Profinet.sk je povinný zaplatiť úhradu za licenciu 1 500 mil. Sk, ktorá je rozdelená na dve splátky, do rovnakého termínu ako držitelia licencií UMTS.

Rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Telekomunikačný úrad SR vydal 28. júna rozhodnutiami licencie spoločnostiam EuroTel Bratislava, a.s. a Orange Slovensko, a.s. na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete.

Dňa 15. marca 2002 TÚ SR zverejnil vo Vestníku MDPT SR a v jednom celoštátnom periodiku Výzvu na podávanie žiadostí o licenciu.

V stanovenom termíne podali žiadosť traja žiadatelia. Vzhľadom na skutočnosť, že nebolo podaných viac žiadostí, ako je možné uspokojiť, tak nebolo potrebné uskutočniť výberové konanie. Licencie boli udelené v licenčnom konaní.

V Bratislave 12. júla 2002.