TÚ SR vydal povolenie tretiemu mobilnému operátorovi

25.08.2006, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím vydal individuálne povolenie spoločnosti Telefónica O2 Slovakia s.r.o. (Telefónica O2). Telefónica O2 má pridelené frekvencie v pásmach GSM 900 a 1800 MHz, v pásme UMTS a FS 28/29 GHz. Frekvencie sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej mobilnej siete a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, Telefónica O2 má zákonnú možnosť do 15 dní od prevzatia rozhodnutia podať opravný prostriedok – rozklad. Úrad bude informovať o konkrétnych podmienkach, ku ktorým sa víťaz zaviazal, až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.

Dňa 2.8. 2006 deväťčlenná výberová komisia predložila TÚ SR správu, ktorej súčasťou je poradie účastníkov výberového konania, podľa ktorého víťazom je spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., ďalšími v poradí sú spoločnosti Mobilkom Austria a B Four, a.s. TÚ SR je podľa zákona o elektronických komunikáciách viazaný poradím, ktoré stanovila výberová komisia, a preto vydal víťazovi povolenie a neúspešným účastníkom výberového konania dal možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia o zastavení konania o ich žiadosti. Do spisu dotýkajúceho sa výberového konania, ktorý obsahuje napr. menovacie dekréty členov výberovej komisie, ich čestné vyhlásenia, zápisy zo zasadnutí komisie atď. nahliadli okrem účastníkov výberového konania aj ďalší záujemcovia, napr. zástupcovia masmédií.

Predložené ponuky vyhodnocovala deväťčlenná výberová komisia, ktorej členov vymenoval predseda TÚ SR. Všetci členovia boli bezúhonné a odborne spôsobilé osoby. Členovia výberovej komisie podpísali čestné vyhlásenie o tom, že im nie je známa žiadna prekážka, ktorá by mohla brániť ich členstvu v uvedenej komisii. Podľa zápisu z rokovania výberovej komisie predseda úradu osobne začiatkom prvého pracovného rokovania výberovej komisie požiadal jej členov, aby ho v prípade výskytu zákonnej prekážky, ktorá by nastala počas priebehu výberového konania, bezodkladne upovedomili. Žiaden z členov výberovej komisie ani počas výberového konania nenašiel prekážku, ktorá by mu bránila byť členom komisie.

Dňa 31. mája 2006 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v Hospodárskych novinách a na internete výzvu na predkladanie ponúk, ktorou začalo výberové konanie na pridelenie frekvencií GSM a UMTS pre tretieho mobilného operátora. TÚ SR reagoval na záujem zo zahraničia o vstup na náš trh. Do stanoveného termínu 14.7. 2006 do 13,30 hod. predložili na TÚ SR traja záujemcovia B Four, a.s., Telefónica O2 Slovakia s.r.o. a Mobilkom Austria ponuku do výberového konania. Žiaden zo záujemcov nemal námietky k podmienkam výberového konania. Dňa 17.7. 2006 výberová komisia prevzala od TÚ SR neotvorené a nepoškodené ponuky, váhy kritérií výberu a ďalšie potrebné doklady.

Príchod tretieho mobilného operátora na trh vyvolá tlak na zvyšovanie kvality služieb, ich rozširovanie a v neposlednom rade na znižovanie cien pre koncových užívateľov služieb.V Bratislave 25. augusta 2006.