TÚ SR vydal predbežné podmienky pre CZECH TELECOM Slovakia

20.02.2003, Tlačová správa
20. februára 2003 si spoločnosť CZECH TELECOM Slovakia, s.r.o. prevzala na Telekomunikačnom úrade SR rozhodnutie o predbežných podmienkach, na základe ktorých bude môcť vykonávať telekomunikačné činnosti. Spoločnosť CZECH TELECOM Slovakia, s.r.o. sa vzdala možnosti podať opravný prostriedok voči rozhodnutiu úradu a tak rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Prevádzkovateľ je oprávnený zriaďovať a prevádzkovať multikanálové telekomunikačné zariadenia, koncové telekomunikačné zariadenia, ďalej poskytovať telekomunikačné služby prostredníctvom telekomunikačných zariadení na území mesta Bratislava a prostredníctvom telekomunikačných okruhov prenajatých od oprávnených prevádzkovateľov telekomunikačných sietí na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na charakter žiadosti, ktorú Telekomunikačnému úradu SR doručila spoločnosť CZECH TELECOM Slovakia, s.r.o., nebolo potrebné vydanie licencie. Spoločnosť nepožiadala o licenciu na zriadenie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a nepožiadala ani o pridelenie obmedzených zdrojov na poskytovanie služieb. Medzi obmedzené zdroje v zmysle zákona o telekomunikáciách patria čísla, frekvencie a volacie značky. Úrad preto vydal predbežné podmienky, na základe ktorých bude môcť spoločnosť CZECH TELECOM Slovakia poskytovať telekomunikačné služby na území Slovenskej republiky.

Úrad vydáva rozhodnutie o predbežných podmienkach v prípadoch, keď nie je potrebné vydanie licencie a ak ešte nenadobudlo účinnosť všeobecné povolenie na vykonávanie telekomunikačných činností uvedených v žiadosti.

V Bratislave 20. februára 2003.