TÚ SR vyhlásil všeobecné povolenia pre načúvacie prístroje a sociálny alarm

31.10.2006, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vyhlásil všeobecné povolenie na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre načúvacie prístroje pre sluchovo postihnuté osoby a všeobecné povolenie na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení označovaných ako „sociálny alarm“ umožňujúce osobám v tiesni privolať jednoduchou manipuláciou pomoc v obmedzenej oblasti. TÚ SR sa počas pripomienkovacieho konania s návrhmi znenia povolení obrátil aj na Slovenský zväz sluchovo postihnutých (SZSP). SZSP nemal k návrhom pripomienky. Prevádzka zariadení nie je spoplatnená, ani ju nie je potrebné individuálne povoľovať alebo nahlasovať.

TÚ SR obe všeobecné povolenia zverejnil vo svojom vestníku a na internete. Všeobecné povolenia aplikujú príslušné smernice Európskej komisie o využití frekvenčného pásma 169,4 – 169,8125 MHz a oprávňujú fyzické osoby, ako aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené zariadenia za podmienok stanovených všeobecnými povoleniami. Zariadenia sú určené na prevádzkovanie na frekvenciách uvedených vo všeobecných povoleniach. Uvedené zariadenia musia byť v súlade s požiadavkami príslušnej európskej normy, môžu byť vybavené len integrovanou (vstavanou) anténou, maximálny vyžiarený výkon je 500 mW. Na zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti zaručované výrobcom. Prevádzkovanie zariadení pri ich výskume, výrobe, opravách a údržbe je možné iba na základe osobitného povolenia, ktoré vydáva TÚ SR.

TÚ SR pripravil návrh všeobecných povolení, ktorých podmienky vychádzali zo smerníc Európskej komisie. K návrhom podmienok sa mohol vyjadriť písomne alebo elektronickou poštou každý, kto mal záujem. Vzhľadom na to, že ide o prevádzku zariadení, ktoré budú využívať najmä sluchovo postihnutí občania, úrad po začatí pripomienkovacieho konania upozornil SZSP na svoje návrhy a požiadal o zaslanie pripomienok k nim. SZSP nemal k návrhom pripomienky.

TÚ SR pri príprave všeobecných povolení na prevádzkovanie zariadení, ktoré sú určené pre špecifickú skupinu osôb, spolupracuje so združeniami, ktoré tieto skupiny osôb zastupujú. Úrad touto spoluprácou zapája dotknutých občanov do prípravy podmienok a zároveň znižuje možnosť vzniknutia nedorozumení.V Bratislave 31. októbra 2006.