TÚ SR výrazne zjednodušil príchod konkurencie na trh

06.04.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vo všeobecnom povolení na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb oslobodil malých poskytovateľov od administratívnych úhrad a súčasne znížil výšku úhrad pre ostatných poskytovateľov. Všeobecné povolenie výrazne zjednodušuje príchod konkurencie na trh a zároveň znižuje finančné zaťaženie poskytovateľov.

V minulosti podnikatelia museli žiadať o licenciu alebo sa museli vedieť orientovať v podmienkach šiestich všeobecných povolení. Od 6. apríla sú podmienky pre všetky siete a služby zapracované do jedného všeobecného povolenia. TÚ SR zároveň oslobodil malých poskytovateľov od administratívnych úhrad a súčasne znížil výšku úhrad pre ostatných poskytovateľov, čím výrazne zlepšil podmienky na podnikanie v oblasti elektronických komunikácií. Ďalšími krokmi, ktorými TÚ SR podporí konkurenciu na trhu sú napr. prebiehajúca analýza relevantných trhov s cieľom zistiť či je na nich efektívna súťaž a následné uloženie povinností významnému podniku a vstúpenie do rokovaní o prepojení sietí medzi operátormi.

TÚ SR zverejnil v treťom čísle Vestníka TÚ SR všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. Podnik, ktorý chce poskytovať siete, služby alebo siete a služby, je povinný oznámiť tento zámer úradu pred termínom začatia ich poskytovania. Oznamovacia povinnosť sa nevyžaduje ak predpokladaný počet účastníkov príslušného podniku neprevyšuje 200 a predpokladaný ročný obrat z poskytovania sietí, služieb alebo sieti a služieb neprevyšuje 2 mil. Sk, ďalej ak poskytovanie siete alebo služby bude výlučne pre vlastné použitie. Tieto podniky sú oslobodené aj od platenia administratívnych úhrad.

Výška administratívnych úhrad sa skladá z pevnej čiastky určenej súhrnným počtom obyvateľov podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky žijúcich vo všetkých oblastiach, v ktorých podnik poskytuje siete, služby alebo siete a služby a čiastky 0,05% z obratu z poskytovania sietí, služieb alebo sietí a služieb.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách „návrh všeobecného povolenia na poskytovanie sietí, služieb alebo sietí a služieb úrad zverejní najmenej 60 dní pred dňom jeho predpokladaného vyhlásenia spolu s výzvou na predloženie pripomienok a s údajom, kde a v akej lehote ich možno k návrhu uplatniť; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu.“ Návrh všeobecného povolenia bol zverejnený v 1. čísle Vestníka TÚ SR. TÚ SR vyhlásil všeobecné povolenie ihneď po uplynutí 60-dňovej lehoty.

Všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia vo vestníku úradu, t.j. 6. apríla 2004 a zároveň ruší doterajších šesť všeobecných povolení.

Všeobecné povolenie.

V Bratislave 6. apríla 2004.