TÚ SR vyriešil hrozbu odpájania telefónov v odľahlých obciach

30.11.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe podnetov od občanov, ktoré sa týkali ukončenia poskytovania telefónnej služby v odľahlých obciach, vykonal kontrolu a následne uložil spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) vykonať nápravu. TÚ SR za čiastočné neplnenie ochranného opatrenia v obci Slovenské Krivé uložil ST pokutu 50 tisíc eur. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Výsledkom práce TÚ SR bolo neprerušené, resp. postupne obnovené poskytovanie telefónnej služby a prevádzka verejných telefónnych automatov v dotknutých obciach.
     TÚ SR uložil pokutu ST za to, že len čiastočne splnila ochranné opatrenie v obci Slovenské Krivé so 132 obyvateľmi, keď zabezpečila pripojenia k telefónnej službe iba prostredníctvom verejných telefónnych automatov, ale poskytovanie telefónnej služby všetkým účastníkom tejto obce neobnovila. V obci žijú obyvatelia prevažne vo veku nad 70 rokov, ktorí sú často odkázaní na rýchlu zdravotnú službu, ku ktorej nemajú prístup prostredníctvom pevného pripojenia a signál mobilných operátorov má minimálne pokrytie. Neposkytovaním telefónnej služby v tejto obci bol ohrozený aj systém civilnej obrany. TÚ SR pri určení výšky pokuty bral do úvahy priťažujúce aj poľahčujúce okolnosti.
     V dňoch od 6. do 8. júna 2012 TÚ SR prijal podnety od občanov, týkajúce sa ukončenia poskytovania verejnej telefónnej služby ST v obci Krná, okres Poltár, v obci Kolbasov, okres Snina, v obci Makov, okres Čadca a v obci Slovenské Krivé, okres Humenné. TÚ SR vykonal kontroly a na základe zistení nariadil ochranné opatrenie. Na základe ochranného opatrenia zaviazal ST bezodkladne zabezpečiť v obciach Kolbasov a Slovenské Krivé poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní, vrátane prístupu z verejných telefónnych automatov. Zároveň zaviazal ST bezodkladne obnoviť zmluvné poskytovanie verejnej telefónnej služby účastníkom v obciach Krná, Slovenské Krivé a Príslop.