TÚ SR vyzýva operátorov aby začali rokovať o vzájomnom prepojení sietí

20.02.2004, Tlačová správa

19. februára 2004 sa konalo pracovné stretnutie Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) so spoločnosťou Slovak Telecom (ST), ktorého cieľom bolo urýchliť rokovania o vzájomnom prepojení sietí medzi ST a alternatívnymi operátormi. Zástupcovia ST sľúbili urýchlenie rokovaní s operátormi, preto TÚ SR vyzýva operátorov, ktorý nezačali rokovania alebo zastavili rokovania, aby začali rokovania o vzájomnom prepojení sietí. TÚ SR využije všetky svoje kompetencie, aby vyriešil prípadné spory ktoré počas rokovaní môžu nastať a urýchlil uzavretie zmlúv.

TÚ SR na stretnutí zastupoval Ing. Milan Luknár, predseda TÚ SR, ST zastupovali Ing. Miroslav Majoroš, prezident ST a Ing. Pavol Kukura, výkonný viceprezident pre stratégiu a regulačné záležitosti.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách ak medzi podnikmi nedôjde v lehote šiestich týždňov od doručenia žiadosti k uzavretiu zmluvy je každá zo zúčastnených strán oprávnená úradu podať návrh na rozhodnutie. Úrad v rozhodnutí uloží podnikom povinnosť uzavrieť zmluvu alebo žiadosť zamietne.

Ak by navrhované zmluvy o prepojení obmedzovali súťaž na relevantnom trhu, poškodzovali iný podnik alebo užívateľa, alebo ich obsah by bol v rozpore s ustanoveniami zákona alebo s rozhodnutím alebo opatrením úradu vydaným na základe zákona, je úrad pri vykonávaní regulácie oprávnený na návrh podniku alebo z vlastného podnetu vstúpiť do rokovaní o uzatváraní takýchto zmlúv, posúdiť ich prípravu, vyžadovať od zmluvných strán špecifikáciu otázok, ktoré musia zmluvy obsahovať a v prípade zistených nedostatkov uložiť opatrenie. Úrad je oprávnený určiť podrobné technické a prevádzkové podmienky prepojenia a metodiku výpočtu ceny alebo podielu na výnosoch za prepojenie.

V Bratislave 20. februára 2004.