TÚ SR začal na základe výsledkov analýz trhov správne konania voči ST

13.12.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe výsledkov analýz veľkoobchodných trhov zostavenie volania v pevnej sieti, ukončovanie volania v pevnej sieti a uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu oznámil spoločnosti Slovak Telecom (ST), že začína voči nej správne konanie. Účelom správnych konaní je rozhodnutím učiť ST, ako významný podnik na predmetných trhoch a uložiť mu povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. ST majú v súlade so správnym poriadkom právo vyjadriť sa k veci, navrhovať dôkazy a ich prípadné doplnenie v termíne do 10 dní od doručenia oznámenia o začatí konania.

TÚ SR zverejnil v prvom čísle Vestníka TÚ SR rozhodnutie z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov. Úrad určil relevantné trhy v oblasti elektronických komunikácií na základe Európskou komisiou odporúčaného zoznamu relevantných trhov.

TÚ SR podľa ukončenej analýzy na troch najdôležitejších relevantných trhoch zistil, že na nich pôsobí podnik, ktorý nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. K ukončeným analýzam sa vyjadril ST, Protimonopolný úrad a na záver aj Európska komisia.

V stanovisku k analýzam relevantných trhov EK uviedla pripomienky, ktoré bude TÚ SR pri ukladaní povinností pre významný podnik rešpektovať. EK pozná 4 druhy stanovísk k analýze relevantného trhu: a. bez pripomienok alebo s pripomienkami, b. vážna pochybnosť, c. „veto“ rozhodnutie, d. analýza nekompletná (EK analýzu vráti). TÚ SR dostal k analýzam len pripomienky, čo sa k 25. novembru stalo v rámci krajín EÚ v 43 prípadoch. Len v 15 – tich prípadoch EK nemala pripomienky, v troch prípadoch vyjadrila vážnu pochybnosť, v rovnakom počte vydala „veto“ rozhodnutie k analýzam a v dvoch prípadoch označila analýzu za nekompletnú.

V Bratislave 13. decembra 2004.