TÚ SR začal prideľovať frekvencie pre miestne multiplexy DVB-T

14.12.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), na základe žiadosti a po úspešnej medzinárodnej koordinácii, pridelil spoločnosti TV SEN, s.r.o. kanál K21 pre miestny multiplex v meste Senica. TV SEN, s.r.o. je prvým žiadateľom, ktorému TÚ SR pridelil frekvenciu pre miestny multiplex. Na základe podmienok rozhodnutia TÚ SR môže byť prostredníctvom miestneho multiplexu poskytovaný prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T a doplnkových obsahových služieb. Toto rozhodnutie neoprávňuje TV SEN, s.r.o. prevádzkovať TV vysielač. TV SEN, s.r.o. môže následne požiadať o povolenie na prevádzkovanie TV vysielača. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 13.12.2010. Frekvencia je pridelená do 31.12.2017.
     TÚ SR v súčasnosti eviduje od dvadsiatich spoločností cca osemdesiat žiadostí o koordináciu frekvencie pre miestny multiplex. Časť z nich je už vo fáze pred pridelením frekvencie pre miestny multiplex.
     Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex si, podobne ako pri analógovom vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi. TÚ SR prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencie pre miestny multiplex viacero záujemcov.