TÚ SR začal projekt vzdelávania užívateľov telekomunikačných služieb

10.12.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) si uvedomuje dôležitosť prevencie, a preto začal projekt vzdelávania koncových užívateľov telekomunikačných služieb. Vzdelávanie širokej verejnosti prebehne prostredníctvom masmédií. Vzdelávanie budúcich a začínajúcich užívateľov, t.j. žiakov a študentov prebieha najmä formou riadených diskusií, prednášok a prostredníctvom príspevkov v študentských médiách. Realizácia projektu si nevyžaduje žiadne dodatočné financie zo štátneho rozpočtu.
     Projektu predchádzal pilotný projekt preventívnych akcií na školách. Pilotný projekt prebiehal od roku 2008 do polovice októbra 2009. Predmetom pilotného projektu bolo zistiť, na ktoré témy je potrebné sa viac zamerať u žiakov a študentov rôzneho veku a odskúšať vhodnosť rôznych metód. TÚ SR zrealizoval pilotný projekt na vysokej škole (VŠ) v Trnave, na strednej priemyselnej škole (SPŠ) v Trnave a na základnej škole (ZŠ) v Bratislave. Na VŠ urobil prednášky, ktoré boli zamerané na zvýšenie spotrebiteľského povedomia u študentov, na SPŠ malo vzdelávanie užívateľov formu vyučovacej hodiny a na ZŠ urobil riadenú diskusiu so žiakmi.
     TÚ SR urobil študentom VŠ prezentácie zhutnených informácií o právach a povinnostiach podnikov a účastníkov, o práve na reklamáciu a o mimosúdnom riešení sporov. Po prezentáciách nasledovala diskusia. Úrad žiakom 4. ročníka SPŠ urobil prezentáciu zhutnených informácií o právach a povinnostiach podnikov a účastníkov, o práve na reklamáciu a o mimosúdnom riešení sporov. Prezentácii predchádzalo predstavenie TÚ SR a položenie otázok, na ktorých odpoveď našli v následnej prezentácii. Po prezentácii nasledovalo zhrnutie informácií a formou kladenia otázok žiakom sme u žiakov overili, či pochopili prednášané informácie. U žiakov 2. ročníka SPŠ prebehla výučba v počítačovej učebni. TÚ SR po úvodnom predstavení úradu a jeho činnosti položil tzv. problémové otázky. Ako metódu použil riadenú diskusiu a následne prebehla samostatná práca žiakov. Na záver prebehlo zhrnutie podstatných informácií a pomocou kladenia otázok bolo overené ich pochopenie. TÚ SR u žiakov 1. stupňa ZŠ na úvod kládol otázky, čo si žiaci predstavujú pod pojmom úrad, následne telekomunikačný úrad, po ktorých nasledovalo zjednodušené zhrnutie. Nasledovala riadená diskusia na tému telefonovanie. Žiaci postupne prešli otázkami ochrany telefónu pred vodou, prachom, nárazom, správneho začiatku hovoru, čísla 112, kam nevolať, prečo neodpovedať na telefonické otázky cudzích ľudí, prečo nedávať svoje číslo cudzím osobám, prečo nepožičiavať telefón... TÚ SR na záver informácie zopakoval a preveril ich pochopenie.