TÚ SR začal výberové konanie na mobilného poskytovateľa služieb

31.03.2008, Tlačová správa
Dňa 31.3. 2008 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (Hospodárske noviny) a na internetovej stránke výzvu na predkladanie ponúk. Výzvou začína výberové konanie na pridelenie bloku frekvencií vo frekvenčnom pásme 870 MHz. Tento blok frekvencií je určený pre prevádzkovanie jednej celoplošnej mobilnej siete, ktorá využíva širokopásmovú digitálnu technológiu a poskytuje verejne dostupnú elektronickú komunikačnú službu. Pridelený frekvenčný blok bude pre užívateľov služieb znamenať rozšírenie doterajšej ponuky najmä v oblasti vysokorýchlostného mobilného prístupu do internetu.

Predmetom výberového konania je pridelenie frekvencií, resp. frekvenčného bloku vo frekvenčnom pásme 872-876 MHz/917-921 MHz pre celé územie Slovenskej republiky na dobu 20 rokov. Žiadosť a ponuka musí byť doručená úradu najneskôr do 29.4. 2008 do 13:30 hod. na adresu TÚ SR. Žiadosť doručenú po tomto termíne úrad nezaradí do výberového konania a vráti ju žiadateľovi neotvorenú. TÚ SR určil jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií, resp. frekvenčných blokov, pričom očakávaná minimálna ponuka je 30 mil. Sk. Predložené ponuky vyhodnotí výberová komisia, ktorej členov vymenuje predseda TÚ SR. Výberová komisia určí poradie uchádzačov, ktoré je pre úrad záväzné. Víťazom a úspešným účastníkom výberového konania sa stane len jeden účastník, a to ten, ktorý ponúkne najvyššiu jednorazovú úhradu. V prípade rovnosti najvyšších ponúk úrad vyzve tých žiadateľov, ktorí ponúkli jednorazovú úhradu v rovnakej výške k zvýšeniu ich ponuky a určí termín, do ktorého ju majú úradu predložiť.

TÚ SR v minulom roku dostal žiadosť na pridelenie frekvencií v pásme 870 MHz. Na základe tejto žiadosti úrad podľa zákona začal pripravovať výberové konanie. Najskôr prostredníctvom verejnej diskusie získal názory k otázkam prideľovania frekvencií v tomto pásme. Následne zverejnil prílohu k Plánu využívania frekvenčného spektra, ktorým určil spôsob a podmienky využívania tohto pásma.

Pásmo 872-876 MHz/917-921 MHz je frekvenčne blízke pásmu GSM, ktoré využívajú tradiční poskytovatelia mobilných služieb. Víťaz výberového konania bude využívať technológiu odlišnú od GSM a koncové zariadenia budú odlišné od bežne využívaných mobilných telefónov.

V Bratislave 31. marca 2008