TÚ SR začal vydávať licencie na poskytovanie telefónnej služby

03.12.2002, Tlačová správa
2. decembra 2002 Telekomunikačný úrad SR rozhodnutím vydal licenciu spoločnosti Dial Telecom, a.s. na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Následne 3. decembra 2002 vydal licencie spoločnostiam ConnSpec Telekom, s.r.o., Aliatel Slovakia, s.r.o. a PosTel, a.s. Úrad tak začal vydávať licencie v oveľa skoršom ako zákonom stanovenom termíne. Vzhľadom na to, že časť žiadateľov nedodala všetky potrebné podklady a úrad ich musel vyzvať na ich doplnenie, licencie budú vydávané postupne.

Držitelia licencií sú povinní začať poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie, najskôr však 1.1.2003.

Spoločnosti Dial Telecom, a.s. sa na dobu platnosti tejto licencie prideľuje pre prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb osemmiestny číselný blok 206xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre primárnu oblasť Bratislava, sedemmiestny číselný blok 26xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre ostatné primárne oblasti, CSC (Carrier Selection Code) 1055 na výber prevádzkovateľa siete...

Spoločnosti ConnSpec Telekom, s.r.o. sa na dobu platnosti tejto licencie prideľuje pre prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb osemmiestny číselný blok 207xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre primárnu oblasť Bratislava, sedemmiestny číselný blok 27xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre ostatné primárne oblasti, CSC (Carrier Selection Code) 1015 na výber prevádzkovateľa siete...

Spoločnosti Aliatel Slovakia, s.r.o. sa na dobu platnosti tejto licencie prideľuje pre prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb osemmiestny číselný blok 31xxxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre primárnu oblasť Bratislava, sedemmiestny číselný blok 21xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre ostatné primárne oblasti, CSC (Carrier Selection Code) 1017 na výber prevádzkovateľa siete...

Spoločnosti PosTel, a.s. sa na dobu platnosti tejto licencie prideľuje pre prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb osemmiestny číselný blok 209xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre primárnu oblasť Bratislava, sedemmiestny číselný blok 29xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre ostatné primárne oblasti, CSC (Carrier Selection Code) 1009 na výber prevádzkovateľa siete...

Držitelia licencií sú povinní uhradiť jednorázovú čiastku vo výške 100 000,-Sk. za vydanie licencie na účet a túto skutočnosť preukázať najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia licencie, pričom táto povinnosť sa považuje za splnenú podľa ustanovenia § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka. Držiteľ licencie je súčasne povinný uhrádzať ročnú úhradu v súvislosti so správou a kontrolou dodržiavania licencie vo výške 200 000,- Sk plus 0,08% z ročného obratu telekomunikačných činností uvedených v tejto licencii. Ročná úhrada je splatná za príslušný kalendárny rok do 31.3 nasledujúceho roku na účet úradu.

Licencia sa udeľuje na dobu 20 rokov odo dňa nadobudnutia jej právoplatnosti. Držiteľ licencie môže najmenej 60 dní pred ukončením platnosti licencie požiadať úrad o jej predĺženie.

Telekomunikačný úrad SR dostal v 30 dňovej lehote 11 žiadostí o licenciu. Po tomto termíne podala žiadosť ešte jedna spoločnosť.

Držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre doteraz monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.

V Bratislave 3. decembra 2002.