TÚ SR záväznými predpismi uľahčil podnikanie na Slovensku

03.05.2004, Tlačová správa
Dňa 1. mája 2004 nadobudlo účinnosť päť všeobecne záväzných právnych predpisov k zákonu o elektronických komunikáciách, ktoré vydal Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR). TÚ SR nimi ustanovil zníženie niektorých úhrad za frekvencie, aby podporil rozvoj elektronických služieb v menej rozvinutých oblastiach, ďalej znížil úhrady za používanie čísel a znížil náročnosť skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti u rádioamatérov, atď.

TÚ SR všeobecným povolením na poskytovanie sietí a služieb sprehľadnil a zjednodušil podnikanie v oblasti elektronických komunikácií a následne všeobecne záväznými právnymi predpismi k zákonu o elektronických komunikáciách znížil finančné zaťaženie podnikateľov v tejto oblasti. Všeobecným povolením ďalej oslobodil „malých“ poskytovateľov od administratívnych úhrad a ostatným poskytovateľom úhrady znížil.

Vo 4. čísle Vestníka TÚ SR, ktorý vyšiel 30. apríla, boli uverejnené všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce podrobnosti o osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky, sadzobník úhrad za právo používať frekvencie a sadzobník úhrad za používanie čísel, podmienky prevádzkyschopnosti verejných sietí, ďalej predpis, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov a predpis ktorým, sa ustanovujú podrobnosti o ukazovateľoch kvality a cieľových hodnotách, vrátane podrobností o forme, rozsahu, obsahu a spôsobe zverejnenia informácií.

Z deviatich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré vydá úrad je osem pripravených, z toho päť nadobudlo účinnosť. TÚ SR v najbližších dňoch zašle návrh posledného predpisu na medzirezortné pripomienkovacie konanie.

Znenie predpisov.

V Bratislave 4. mája 2004