TÚ SR zaviedol „elektronické kolky“ už pred rokmi

17.10.2012, Tlačová správa

     Vláda Slovenskej republiky uvažuje o nahradení kolkových známok a hotovostného platenia na úradoch bezhotovostnými platbami. Podobne uvažoval aj Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR), keď pred rokmi zaviedol „elektronické kolky“. Tento krok sa stretol s kladnou odozvou a znížil administratívne zaťaženie telekomunikačných operátorov aj TÚ SR. Väčší telekomunikační operátori uhrádzajú správne poplatky takmer výlučne bezhotovostnými platbami na účet s uvedením variabilného symbolu podľa účelu platby. TÚ SR ponechal operátorom aj občanom možnosť uhradenia správneho poplatku aj kolkovými známkami, ktoré si kúpia na poštách. Hotovostnú platbu v pokladni TÚ SR už takmer nikto nevyužíva.
     Odvetvie elektronických komunikácií („telekomunikácií“) patrí medzi najrýchlejšie rozvíjajúce sa odvetvia. Novinkami, ktoré sa v tomto odvetví objavia, sa často nechávajú inšpirovať aj ďalšie odvetvia. TÚ SR ako národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií musí rýchle reagovať na nové požiadavky, preto už pred rokmi zaviedol bezhotovostné úhrady správnych poplatkov. Týmto krokom sa znížilo administratívne zaťaženie pre občanov a telekomunikačných operátorov a neposlednom rade aj pre TÚ SR. Bezhotovostnú platbu okamžite začali využívať najmä väčší telekomunikační operátori, ktorí ročne podávajú stovky žiadostí o povolenia, zmeny v povolení a pod. Občania a organizácie, ktorí neuhrádzajú správny poplatok pravidelne, ale len jednorazovo alebo raz za dlhšie obdobie, ešte využívajú aj možnosť úhrady kolkovými známkami.
     Občania platia správne poplatky napr. v prípadoch, keď potrebujú absolvovať skúšku osobitnej odbornej spôsobilosti na TÚ SR, aby mohli obsluhovať amatérsku stanicu, stanicu leteckej alebo plavebnej pohyblivej služby. Telekomunikační operátori napr. v prípadoch, keď žiadajú o pridelenie frekvencií, identifikačných znakov, telefónnych čísel, alebo žiadajú o zmenu v povoleniach. Správne poplatky sú príjmom daňového úradu.
     TÚ SR je národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií, ktorý je financovaný refinančným mechanizmom z úhrad, ktoré určuje a vyberá od telekomunikačných operátorov za právo používať frekvencie, čísla a za právo poskytovať siete a služby. Príjmy úradu sú na takej úrovni, ktorá plne pokrýva všetky náklady TÚ SR aj príp. neočakávané výdavky.