TÚ SR zaznamenal pokles neopodstatnených sťažností

07.07.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zaevidoval za 1. polrok 2003 14 sťažností, čo je rovnaký počet ako v 1. polroku 2002. TÚ SR 4 sťažnosti vrátil späť, lebo nespadali do kompetencie úradu, 7 postúpil inej organizácii a 3 priamo vybavil. Úrad zaznamenal pokles neopodstatnených sťažností. TÚ SR okrem sťažností vybavil ďalších 25 podaní, ktoré nemali charakter sťažnosti.

Úrad zaznamenal v 1. polroku 2003 pokles neopodstatnených sťažností z 9 na 1 oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Zo 14 sťažností jeden sťažovateľ podal sťažnosť opakovane, čo je pokles o jednu sťažnosť.

Sťažnosti sa najčastejšie týkali fakturácie telekomunikačných úhrad, neplnenia záväzkov spoločností vyplývajúcich zo zmlúv a iných konaní telekomunikačných spoločností. Okrem písomne a osobne podaných sťažností sa nespokojní užívatelia telekomunikačných služieb obracali na úrad telefonicky a to najmä v čase doručenia faktúr, resp. nadobudnutia účinnosti nových cenníkov za služby. Najmä starší občania požadovali okamžité riešenie ich problému, pričom nezriedka požadovali informácie, ktoré nespadajú do kompetencie úradu.

V prípade, že fyzická alebo právnická osoba chce podať sťažnosť na telekomunikačný podnik mala by ju adresovať priamo telekomunikačnému podniku. Telekomunikačný úrad SR nie je nadriadeným orgánom pre telekomunikačné podniky a preto nemôže riešiť sťažnosti na telekomunikačné podniky. TÚ SR rieši len tie sťažnosti, ktoré občania podávajú na činnosť úradu a zamestnancov úradu. Sťažnosti na telekomunikačné podniky úrad vracia späť sťažovateľom, alebo ich zasiela priamo telekomunikačným podnikom.

V prípade námietok voči správnosti úhrady a kvality poskytovanej telekomunikačnej služby je možné podať reklamáciu na telekomunikačnom podniku. Telekomunikačný podnik je povinný písomne oznámiť výsledok prešetrenia reklamácie v lehote uvedenej vo všeobecných podmienkach, inak sa reklamácia považuje za uznanú. Podrobnosti o lehote na podanie reklamácie, rozsahu práva užívateľa, spôsobe uplatňovania reklamácie upravuje telekomunikačný podnik vo svojom reklamačnom poriadku.

Telekomunikačný úrad SR v rámci štátneho dohľadu vykonáva kontrolu plnenia povinností a podmienok stanovených v zákone alebo v licencii, kontrolu technického stavu telekomunikačných zariadení a vedení telekomunikačných sietí.

V Bratislave 7. júla 2003.