TÚ SR zistil plošnou kontrolou u operátorov 52 nedostatkov

18.10.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zistil plošnou kontrolou zameranou na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona, opatrení a rozhodnutí úradu 52 nedostatkov. Úrad oznámil kontrolovaným operátorom zistené nedostatky a určil im lehotu na ich odstránenie. V súčasnosti prebiehajú voči operátorom správne konania o uložení pokuty a povinnosti vykonať nápravu. Medzi operátormi sú lokálni poskytovatelia služieb, prevažne poskytovatelia pripojenia do siete Internet.

TÚ SR zistil najvážnejšie porušenie zákona – poskytovanie sietí a služieb bez splnenia oznamovacej povinnosti u troch lokálnych poskytovateľov Internetu. Úrad ďalej zistil, že osem operátorov nepredložilo úradu výkazy ziskov a strát, ktoré sú potrebné na výpočet administratívnych úhrad. Šestnásť operátorov nepredložilo na zverejnenie technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia. TÚ SR zistil, že u ôsmych operátorov vydané a zverejnené všeobecné podmienky na poskytovanie služieb neobsahujú všetky potrebné náležitosti a u piatich operátorov sú nedostatky v tarifách služieb. V dvanástich prípadoch si prevádzkovatelia nesplnili povinnosť informovať TÚ SR vopred o termíne uvedenia rádiového zariadenia RLAN pracujúceho v pásme 2,4 GHz do prevádzky.

TÚ SR v polovici mája upozornil prostredníctvom masmédií, že začína celoplošnú kontrolu u operátorov. V prvej fáze úrad preveril plnenie povinností operátormi kontrolou údajov z oficiálnych databáz a ich porovnávaním so skutočnosťou. V druhej fáze prebehli kontroly u operátorov, u ktorých úrad v prvej fáze kontroly zistil rozdiel medzi deklarovanými údajmi a skutočnosťou.

TÚ SR má na internete zverejnenú pomôcku, informácie pre nielen začínajúcich podnikateľov v oblasti elektronických komunikácií, ktoré obsahujú najdôležitejšie povinnosti.


V Bratislave 18. októbra 2007.