TÚ SR znížil prepojovacie poplatky do pevných sietí o 75% až 90%

02.09.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím uložil trinástim operátorom povinnosť od 1.9.2013 účtovať cenu za ukončenie volania v ich pevnej sieti („prepojovací poplatok v pevnej sieti“) max. vo výške 0,001234 eura, čo znamená pokles tejto ceny o cca 75% pri prepojení na miestnej úrovni, pri prepojení na prvom tranzite o 83% a pri prepojení na druhom tranzite až o 90%. TÚ SR v spolupráci s poradenskou spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko overil výpočet a schválil cenu vo výške 0,003615 eur ako maximálnu a symetrickú cenu za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) bez ohľadu na typ a úroveň prevádzky. Znamená to pokles tejto ceny o cca 11%. ST je povinná schválenú cenu účtovať odo dňa 1.9.2013.
     TÚ SR regulovaním maximálnej výšky poplatkov za zostavenie a za ukončenie volania vytvára podmienky pre zvyšovanie konkurencie medzi operátormi, znižovanie cien a rozširovanie ponuky pre užívateľov služieb.
     TÚ SR rozhodnutím uložil operátorom povinnosť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni doručenia jeho rozhodnutia účtovať za službu ukončovania volania maximálnu cenu vo výške 0,001234 eura za minútu pri všetkých volaniach ukončených vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení zostavených v inej národnej alebo zahraničnej fixnej prípadne mobilnej sieti. Je to ďalšie výrazné zníženie týchto cien, keď v minulom roku na základe rozhodnutia predsedu TÚ SR klesli o 35%. Povinnosť sa týka týchto spoločností: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. ANTIK Telecom s.r.o., 4. GTS Slovakia, a.s., 5. Slovanet, a.s., 6. SWAN, a.s., 7. TRNAVATEL, spol. s r.o., 8. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 9. Železnice Slovenskej republiky, Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z., 10. Inomanet, s.r.o., 11. IPfon, s.r.o., 12. VM Telecom, s.r.o., 13. DH Telecom, s.r.o.
     Obe ceny boli vypočítané s využitím nákladového modelu čistých prezieravých dlhodobých prírastkových nákladov (Bottom up Long Run Incremental Costs pure - BU LRIC pure). Je to nákladový model, ktorý odporúča Európska komisia.