TÚ SR znižuje úhrady za právo používať frekvencie

13.12.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) s účinnosťou od 1.1.2012 všeobecne záväzným právnym predpisom znižuje výšku úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak. TÚ SR podstatným znížením úhrad podporuje budovanie rádiových prístupových sietí najmä v málo osídlených oblastiach. Nízke úhrady v málo osídlených oblastiach budú viac motivovať operátorov k pokrývaniu bielych miest. Okrem toho telekomunikační operátori, ktorí vo výberovom konaní získajú frekvencie pre budovanie nových celoplošných verejných rádiových sietí budú platiť úhradu až po skončení roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom boli frekvencie pridelené. TÚ SR podporuje aj stanice zdravotníckych zariadení, záchranných služieb určených na záchranu ľudského života, hasičských jednotiek a obecnej polície, kde bude úhrada vo výške 50 % celkovej úhrady.
     Vzhľadom na nutnosť zabezpečenia vyrovnanosti príjmovej a nákladovej zložky financovania úradu, TÚ SR pristúpil k zníženiu príjmovej zložky a to zmenou sadzobníka úhrad za právo používať frekvencie. TÚ SR počíta s vyrovnaným rozpočtom. Zníženie výšky úhrad nebude mať negatívny vplyv na predpísané príjmy štátneho rozpočtu pre kapitolu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR určené návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 predloženom na rokovanie NR SR nakoľko ide o pokles príjmov, ktoré TÚ SR napĺňa nad predpísané príjmy.

Sadzobník úhrad - /data/files/22461.pdf