TÚ SR zreguloval prepojovacie poplatky v mobilných sieťach

29.09.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) svojimi rozhodnutiami určil spoločnosti Orange Slovensko, T–Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia, za významné podniky na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach a uložil im povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Operátorom Orange a T - Mobile k pôvodným povinnostiam pribudla povinnosť nákladovej orientácie cien za ukončenie volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti, t.j. reguláciu cien. TÚ SR uložil spoločnosti Telefónica O2 rovnaké povinnosti, ako majú jeho konkurenti. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné, podniky môžu podať opravný prostriedok – rozklad.
     Operátori sú povinní stanoviť cenu za ukončenie volania v mobilnej telefónnej sieti tak, aby táto obsahovala iba náklady spojené s poskytovaním tejto služby, a aby do tejto ceny neboli započítané aj tie náklady, ktoré s touto službou nesúvisia. Postupovať budú podľa metódy kalkulácie cien, ktorú TÚ SR určí samostatným rozhodnutím. Rozhodnutie bude uverejnené vo vestníku úradu. TÚ SR ďalej ponechal operátorom Orange a T-Mobile povinnosti: nediskriminácie prístupu, transparentnosti prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu a povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí. Tieto povinnosti uložil aj operátorovi Telefónica O2.
     Očakávaným efektom uvedených rozhodnutí bude ďalší pokles poplatkov za prepojenie – ukončenie volaní v mobilných telefónnych sieťach. Na základe predbežného opatrenia TÚ SR od 1.8. 2009 klesli poplatky za prepojenie, ktoré účtujú Orange a T-Mobile spoločnosti O2 na cenu 0,0792 EUR/min (2,39 Sk/min), čo je vážený priemer týchto cien na trhoch 32 európskych štátov k 1.1.2009. O2 je na základe predbežného opatrenia povinná uvedeným spoločnostiam účtovať cenu 0,0925 EUR/min (2,79 Sk/min). Od 1.9.2009 si Orange a T-Mobile na základe vzájomnej dohody účtujú 0,0830 EUR/min (2,50 Sk/min), dovtedy si účtovali 0,0987 EUR/min (2,97 Sk/min).
     Rozhodnutiam predchádzala analýza veľkoobchodného trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach, na základe ktorej TÚ SR dospel k záveru, že na trhu nie je súťaž a spoločnosti Orange Slovensko, T–Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia sú významné podniky na tomto trhu. TÚ SR analýzou vyhodnocoval vybrané kritériá stanovené v zákone, ktoré sa týkajú príslušného relevantného trhu. Pred začatím správneho konania o uložení povinností prebehli tzv. národné konzultácie a v rámci nadnárodných konzultácií sa k výsledkom a k navrhovaným povinnostiam vyjadrila aj Európska komisia (EK). Úrad na základe výsledkov analýzy a vyjadrení operátorov, Protimonopolného úradu a EK začal správne konanie a následne rozhodnutiami operátorom uložil povinnosti s cieľom podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.
     Ukončenie volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach je služba, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou.