TÚ SR zrušil reguláciu na veľkoobchodnom trhu prenosu v pevnej sieti

06.10.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 2. októbra 2009 zrušil všetky povinnosti, ktoré uložil spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (ST) na veľkoobchodnom trhu služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti. Rozhodnutiu predchádzal trojkriteriálny test, ktorým TÚ SR zistil, že pominul dôvod uloženia nápravných opatrení a tento trh nie je možné považovať za trh podliehajúci regulácii ex ante (regulácii smerom do budúcnosti). Je to po prvý krát v histórii, keď TÚ SR zrušil reguláciu na niektorom z trhov. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, ST môže podať opravný prostriedok – rozklad.
     Vzhľadom na absenciu trvalých a podstatných prekážok vstupu možno prvé kritérium trojkriteriálneho testu, t.j. existenciu trvalých a podstatných prekážok vstupu, považovať za nesplnené. Na základe uvedeného TÚ SR dospel k záveru, že regulácia ex ante na tomto veľkoobchodnom trhu nie je opodstatnená. Výsledky prešli národnými a nadnárodnými konzultáciami. Protimonopolný úrad sa vyjadril, že nemá k testu troch kritérií na uvedenom veľkoobchodnom trhu žiadne pripomienky. Rovnako Európska komisia sa vyjadrila, že k procesu a výsledkom trojkriteriálneho testu nemá žiadne pripomienky.
     Podľa odporúčania Európskej komisie je na identifikáciu trhov, pri ktorých prichádza do úvahy regulácia ex ante vhodné použiť kumulatívne tri kritériá. Ak sú všetky tri kritéria splnené, úrad musí pristúpiť k analýze trhu. Odporúčanie hovorí, že ak je nie splnené čo len jedno kritérium, úrad vylúči tento trh zo zoznamu relevantných trhov podliehajúcich regulácii ex ante.

Služba prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti je prenos volania alebo volania do siete internet medzi dvoma bodmi prepojenia toho istého prevádzkovateľa pevnej verejnej telefónnej siete.

Výsledky trojkriteriálneho testu - [f2791]