TÚ SR zverejnil ďalšie dva návrhy záväzných predpisov k zákonu

02.03.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej stránke ďalšie dva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré vydá podľa zákona o elektronických komunikáciách.

Podľa navrhovaného opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov bude mať podnik s povinnosťou prevádzkovať telefónne automaty povinnosť zabezpečovať, aby najmenej 25% z prevádzkovaných telefónnych automatov umiestnených na verejných priestranstvách, bolo použiteľných aj pre občanov so sluchovým postihnutím používajúcich načúvacie prístroje. Ďalej bude mať tento podnik povinnosť zabezpečiť bezbariérový prístup pri najmenej 25% prevádzkovaných telefónnych automatov umiestnených na verejných priestranstvách. Ďalej bude podnik zabezpečovať sluchovo postihnutým účastníkom klasickej telefónnej linky a účastníkom klasickej telefónnej linky s rečovou vadou nepretržitú operátorskú službu na pomoc sluchovo postihnutým 24 hodín denne, 365 dní v roku a poskytne účastníkom so zrakovým poškodením bezplatný prístup k informačným službám.

Podľa navrhovaného opatrenia, ktorým sa určujú podrobnosti o ukazovateľoch kvality a cieľových hodnotách, vrátane podrobností o forme, rozsahu, obsahu a spôsobe zverejnenia bude mať podnik poskytujúci univerzálnu službu povinnosť zverejňovať polročný štatistický prehľad o dosiahnutých cieľových hodnotách ukazovateľov na svojej internetovej stránke a aspoň v jednom celoštátnom periodiku. Ukazovatele kvality: lehota prvého pripojenia, poruchovosť na jedno účastnícke vedenie, čas potrebný na odstránenie poruchy, neúspešné volania, čas vytvorenia spojenia, čas prihlásenia sa informačnej služby o telefónnych číslach, prevádzkyschopné mincové verejné telefónne automaty, kartové verejné telefónne automaty alebo mincové a kartové verejné telefónne automaty, podania na vyúčtovania. Opatrenie dá do súladu podmienky podľa ustanovení dovtedy platného zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a telekomunikačnej licencie pre Slovenské telekomunikácie (Slovak Telecom), a. s. tak, aby boli podrobnosti o kvalitatívnych ukazovateľoch a cieľových hodnotách, vrátane podrobností o forme, rozsahu, obsahu a spôsobe zverejnenia informácií v súlade s ustanoveniami zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.

TÚ SR zverejnené návrhy rozoslal vybraným orgánom štátnej správy, asociáciám podnikateľov v oblasti elektronických komunikácií a občianskym združeniam. Oslovení majú 15 pracovných dní na zaslanie pripomienok.

V Bratislave 2. marca 2004.