TÚ SR zverejnil návrhy záväzných predpisov k zákonu

13.02.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej stránke dva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré vydá podľa zákona o elektronických komunikáciách. V návrhu opatrenia TÚ SR ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za frekvencie a identifikačné znaky úrad v niektorých položkách ustanovil zníženie úhrad v snahe podporiť rozvoj elektronických služieb v menej rozvinutých oblastiach. V návrhu opatrenia TÚ SR ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach o osobitnej odbornej spôsobilosti sa najväčšia zmena dotkne rádioamatérov.

Navrhovaná výška úhrad za povolenia je ustanovená predovšetkým s ohľadom na podporu efektívneho využívania frekvenčného spektra a veľkosť oblasti, v ktorej sa pre pridelenú frekvenciu zaručuje ochrana. TÚ SR v niektorých položkách ustanovil zníženie úhrad v snahe podporiť rozvoj elektronických služieb v menej rozvinutých oblastiach. Sadzobník je zostavený tak, aby v doterajších úhradách boli minimálne zmeny. Preto nebude mať žiaden dopad na štátny rozpočet. Výška úhrad v sadzobníku nadväzuje na doteraz uplatňované pravidlá, ktoré sú zakomponované aj v programoch pre automatizované vydávanie povolení.

Frekvencie sú vyčerpateľný prírodný zdroj a sú národným bohatstvom, s ktorým treba nakladať osobitným spôsobom. Pretože frekvenčné spektrum je majetkom štátu, štát rozhoduje o spôsobe jeho využívania v Národnej tabuľke frekvenčného spektra. Za právo používať frekvencie a za ochranu týchto frekvencií pred rušením sa určuje úhrada.

TÚ SR pri osvedčeniach operátorov amatérskych staníc navrhuje znížiť požadovanú znalosť telegrafnej abecedy v triede C zo 40 na 25 znakov za minútu a v triede B z 80 na 40 znakov za minútu.

Vzhľadom na to, že väčšina osvedčení má medzinárodnú platnosť, druhy osvedčení, ich obsah a oprávnenia ich držiteľov vychádzajú z Rádiokomunikačného poriadku, prípadne medzinárodných odporúčaní a dohôd, aby tieto boli v medzinárodnom meradle rovnaké.

TÚ SR zverejnené návrhy rozoslal vybraným orgánom štátnej správy, asociáciám podnikateľov v oblasti elektronických komunikácií a občianskym združeniam. Oslovení majú 15 pracovných dní na zaslanie pripomienok.

V Bratislave 13. februára 2004.