TÚ SR zverejnil nový číslovací plán

19.11.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR zverejnil na svojich stránkach www.teleoff.gov.sk nový číslovací plán.

Číslovací plán určuje pravidlá zostavovania a používania čísel, číselných blokov a adries vo verejnej telekomunikačnej sieti a všeobecné podmienky na ich prideľovanie. Číslovací plán je záväzný pre všetkých prevádzkovateľov verejných telekomunikačných sietí a poskytovateľov verejných telekomunikačných služieb, ak k poskytovaniu týchto služieb využívajú verejnú telekomunikačnú sieť.

Služby s pridanou hodnotou s celoštátnou pôsobnosťou sú dostupné vo verejnej telefónnej sieti a ISDN na základe voľby národného rozlišovacieho čísla "0", cieľového kódu služby SDC a účastníckeho čísla, na ktorom je služba poskytovaná. Služby s pridanou hodnotou majú jednotnú dĺžku čísla 9 číslic. Množina (0)7 xxxxxxxx je rezerva na budúce použitie.

Na očíslovanie služieb s pridanou hodnotou volanie na účet volaného (freephone) je vyhradená množina (0)800 xxxxxx. Na služby s rozdelením poplatkov (shared cost) sú vyhradené množiny (0) 850 xxxxxx až (0)899 xxxxxx. Na služby so zvýšenou tarifou (premium rate) sú vyhradené množiny(0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx a (0)98x xxxxxx

Jednotlivé telekomunikačné siete, prevádzkované na území SR, majú vlastné číslovacie plány. Prestup z verejnej telefónnej siete a ISDN do inej telekomunikačnej siete (dátovej, mobilnej) sa uskutočňuje na základe voľby národného rozlišovacieho čísla "0" a cieľového kódu siete. Rozlíšenie prevádzkovateľov rôznych sietí je zabezpečené prostredníctvom zjavného cieľového kódu siete, ktorý je stanovený v rozhodnutí o pridelení čísla, vydanom TÚ SR. Pri komunikácii z verejnej telefónnej siete a ISDN do inej telekomunikačnej siete musí byť dodržaná jednotná dĺžka národného čísla 9 číslic s výnimkou čísel v množinách začínajúcich sa číslicami (0)1 a 1.

Na očíslovanie priechodov z verejnej telefónnej siete do verejných dátových sietí a na prístupové uzly verejného internetu sa používajú skrátené štvormiestne čísla z množiny (0)19xx. Na očíslovanie priechodov z verejnej telefónnej siete do mobilných verejných telekomunikačných sietí sú vyhradené čísla z množiny (0)901 xxxxxx až (0)919 xxxxxx.

Na identifikáciu mobilného účastníka vo verejnej mobilnej sieti sa používa identifikačný kód mobilného účastníka IMSI, ktorého štruktúra je definovaná v odporúčaní ITU-T E.212 /sysadm/art.php?ID=8 a norme STN ETS 300 523 /sysadm/art.php?ID=9. Skladá sa z trojmiestneho medzinárodného smerového čísla mobilnej siete MCC, dvojmiestneho kódu mobilnej siete MNC a identifikačného čísla mobilného účastníka MSIN. Dĺžka medzinárodného identifikačného kódu mobilného účastníka IMSI je maximálne 15 číslic.

Pri volaniach z národnej do medzinárodnej siete sa volí medzinárodné rozlišovacie číslo "00" a následne medzinárodné číslo. Medzinárodné rozlišovacie číslo nie je súčasťou medzinárodného čísla. Medzinárodné číslo účastníka verejnej telefónnej siete a ISDN v SR má 12 číslic. Odporúčanie ITU-T E.164 povoľuje maximálne 15 číslic. Prideľuje ich Medzinárodná telekomunikačná únia ITU. Medzinárodné smerové číslo Slovenskej republiky je 421. Medzinárodné číslo účastníka mobilnej verejnej telefónnej siete má jednotnú dĺžku 12 číslic.

Pri volaniach medzi jednotlivými číslovacími oblasťami sa volí národné rozlišovacie číslo "0" a následne národné číslo. Národné rozlišovacie číslo nie je súčasťou národného čísla. Národné číslo vo verejnej telefónnej sieti a ISDN má dĺžku 9 číslic, a to vrátane predvoľby alebo viacnásobného účastníckeho čísla. Výnimkou sú skrátené čísla na služby so špeciálnym očíslovaním. Národné číslo v mobilnej verejnej telefónnej sieti má pevnú dĺžku 9 číslic. Skladá sa z trojmiestneho cieľového kódu siete a šesťmiestneho účastníckeho čísla.

Pri volaniach v rámci vlastnej číslovacej oblasti volajúci účastník volí číslo volaného účastníka bez národného rozlišovacieho čísla "0" a bez národného cieľového kódu alebo v osobitných prípadoch volí číslo volaného účastníka s národným rozlišovacím číslom "0" a s národným cieľovým kódom, ak daný spôsob voľby podporuje prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete. Pri využití služby výber prevádzkovateľa individuálnou voľbou pre jednotlivé volania volajúci účastník vždy volí číslo volaného účastníka s národným rozlišovacím číslom "0" a s národným cieľovým kódom. Účastnícke číslo v pevnej verejnej telefónnej sieti obsahuje skryté číslo miestnej ústredne alebo jej časti. Dĺžka účastníckeho čísla je v primárnej oblasti Bratislava 8 číslic a v ostatných primárnych oblastiach 7 číslic. Na očíslovanie účastníkov v rámci číslovacej oblasti sú prideľované čísla z množín začínajúcich číslicami 2 až 9. Účastnícke číslo v mobilnej verejnej telefónnej sieti má dĺžku 6 číslic. Na očíslovanie účastníkov sú prideľované čísla z množín začínajúcich číslicami 0 až 9. Pri volaniach v rámci mobilnej siete a volaniach do mobilnej siete volajúci účastník vždy volí číslo volaného účastníka s národným rozlišovacím číslom "0" a s národným cieľovým kódom.

Čísla a adresy obsiahnuté v číslovacom pláne telekomunikačnej siete Slovenskej republiky sú národným zdrojom. TÚ SR prideľuje čísla podľa tohto číslovacieho plánu. Čísla, číselné bloky a adresy (ďalej len čísla) môžu byť pridelené alebo rezervované poskytovateľom verejných telekomunikačných služieb, ktorí vykonávajú telekomunikačné činnosti na základe povolenia vydaného TÚ SR. Následne poskytovatelia verejných telekomunikačných služieb prideľujú čísla z pridelenej kapacity užívateľom služieb. Prideľovanie musí byť včasné, spravodlivé, objektívne, prehľadné a nediskriminačné.

TÚ SR prideľuje čísla rozhodnutím na základe žiadosti. Náležitosti žiadosti, požadované prílohy a obsah rozhodnutia stanovuje zákon. Žiadosti sa vybavujú postupne v poradí, ako boli podané. V prípade rovnakého dátumu podania viacerých žiadateľov o rovnaké čísla, ak nie je možná dohoda, rozhoduje sa metódou žrebovania. Informácie o pridelených číslach sa zverejňujú podľa aktuálneho stavu na internetovej stránke TÚ SR http://www.teleoff.gov.sk/ a pravidelne vo Vestníku MDPT SR. Verejná telefónna sieť a ISDN majú spoločný otvorený číslovací plán. Podrobný zoznam obcí spadajúcich pod jednotlivé geografické oblasti je dostupný na internetovej stránke TÚ SR http://www.teleoff.gov.sk/.

V polovici decembra 2002 bude číslovací plán podľa ustanovenia § 29 ods. 4 zákona o telekomunikáciách zverejnený vo vestníku rezortného ministerstva.

Plné znenie číslovacie plánu.

V Bratislave 19. novembra 2002.