TÚ SR zverejnil odporúčania technickej špecifikácie na výber prevádzkovateľa vo VTS

20.03.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojich stránkach www.teleoff.gov.sk technickú špecifikáciu na výber prevádzkovateľa verejnej telekomunikačnej siete ako odporúčanie pre prevádzkovateľov verejných telekomunikačných sietí v Slovenskej republike. TÚ SR zverejnil prvú časť spoločných odporúčaní - technickú špecifikáciu v skoršom, ako v predpokladanom termíne.

30. januára 2003 TÚ SR na siedmom zasadnutí pracovných skupín pre riešenie otázok spojených s problémami pri plnení povinnosti výber telekomunikačného podniku vyhlásil, že vydá spoločné odporúčania pre službu výberu telekomunikačného podniku v priebehu apríla 2003.

Predmetom technickej špecifikácie je výber prevádzkovateľa vo verejnej telekomunikačnej sieti SR. Výber prevádzkovateľa sa môže uskutočniť individuálnou voľbou pre jednotlivé volania (ďalej CS) alebo prednastavením (ďalej CPS). Základné technické požiadavky na spôsob výberu prevádzkovateľa sú definované v príslušných smerniciach Európskej únie a v technických dokumentoch ETSI a pre túto technickú špecifikáciu boli prevzaté z príslušných dokumentov.

Technická špecifikácia je vnútorne členená do šiestich kapitol a dvoch príloh, ktoré vecne definujú náležitosti týkajúce sa klasifikácie spôsobu výberu prevádzkovateľa telekomunikačnej siete. Špecifikácia ďalej definuje technické požiadavky, postupy zadania a smerovania volaní pomocou CS a CPS, tvar volaného čísla a zabezpečenie jeho prenosu vo využívaných signalizačných systémoch, odporúčané skúšobné postupy, definície správ a parametrov signalizácie SS7 pre úroveň ISUP a súbor skúšok pre CS, CPS.

Vzhľadom na odbornú náročnosť a nedostatočné kompetencie TÚ SR dané zákonom o telekomunikáciách na realizáciu služby výber prevádzkovateľa, úrad vyzval zainteresované subjekty na spoluprácu a vytvoril priestor na rokovanie. Úrad inicioval vznik pracovných skupín pre vypracovanie riešení k otázkam spojeným s plnením povinnosti - výber telekomunikačného podniku podľa § 42, ods. 4 písm. b) zákona o telekomunikáciách. Takýto postup je podľa správy OECD "Development in carrier selection and pre-selection" z novembra 2001 považovaný za najrýchlejšie možné riešenie.

Znenie technickej špecifikácie http://www.teleoff.gov.sk/Telecom/CSaCPS/CSaCPS-tech.doc

V Bratislave 20. marca 2003.